Väsjö tomtägarförening

   Aktuellt

   

     
    Jag tänkte löpande publicera information om det pågående detaljplaneringsarbetet, då det ju är av mycket stort intresse för oss alla som bor i Väsjöområdet. Den som har information i ärendet som kan vara av intresse att dela med sig av får gärna höra av sig till undertecknad. Tomtägarföreningens hållning är att med respekt för medlemmarnas varierande intressen i planfrågorna inte driva några som helst gemensamma yrkanden rörande planarbetet – vägavgifterna undantagna. Där är vår hållning enkel, föreningen ifrågasätter kommunens stöd (såväl juridiskt som moraliskt) för uttag för kostnader rörande gemensamma anläggningar (Frestavägen, kaj- och hamnanläggningar etc.) Vi hävdar vidare att kommunen faktiskt är avtalsbunden sedan 1973 att bygga och driva vägarna inom föreningens område (se vägöverlåtelseavtalet längre ned). Vår tolkning av detta avtal är att kommunen själv får finansiera de eventuella förbättringar av våra lokalgator som de anser nödvändiga.

  2010-06-20: Jag har försökt sammanställa ett översiktsdokument där information rörande gatukostnadsproblematiken i allmänhet samlats och redovisats. Nu är det väl kanske lite sent, men om någon har med mer fakta och information så hör av er.. Läs mer här!

  // micke.wiberg@gmail.com, tel 073 9923371.

     
    2011-08-14: Kräftskiva!
    Den 27 aug klockan 19.30 Knytkalas som vanligt. Dock inget inhyrt dansband i år - och således ingen inträdesavgift. Det blir en ..typ improviserad "DJ" som står för musiken (jag!), vi tänkte också försöka fixa möjlighet till karaoke för alla som känner sig manade - och eventuellt blir det också lite framträdanden av lokala trubadurer och kanske även besökande förmågor.  Välkomna! // Micke
   

   

     
    2011-07-12: Bryggan nu i lite bättre skick
    Tack Roland, Rickard, Raffe o andra som meckade bryggan 12/7. 
   

     
    2011-06-27: Ninni Schröders bildutställning om Södersätra
    7 juli kl 16 - 19, pågår till 21 aug 2011 på Galleri Aniara - Sollentuna biblioteket, Aniaraplatsen 2
   

   

       
    framsida baksida      
     
   

  2011-05-14: Alternativt förslag till överklagande av detaljplanen.

  Här är en alternativ överklagandeskrivning gällande detaljplanen (tack Niklas!).

  OBS! Överklagande av detaljplanen skall ställas till Länstyrelsen, men skickas in till kommunen (för vidare befordran).

  Här texten nedan i Word-format

  NOT: Det är eventuellt möjligt att begära anstånd att utveckla sin talan, men för att vara på säkra sidan skall en underskriven överklagan brevledes ha inkommit till kommunen senast 17 maj.

  -------------------------------

  Datum
  2011-05-14

  Till:
  Länsstyrelsen i Stockholms Län
  Juridiska enheten

  Adress:
  Kommunstyrelsen
  191 86 Sollentuna
  kommunstyrelsen@sollentuna.se
  Dnr 2008/235 KS.328
  Dnr 2008/716 KS.203
  Dnr 2008/628 KS.205

  Klagande:
  xxx

   

  Saken:
  Överklagande detaljplan för Väsjön Mellersta, Väsjöområdet 

  Överklagat avgörande: 
  Sollentuna kommun antog 2011-04-13 § 43 rubricerad fastighetsplan. (Dnr 2008/7 16 KS.203)

   

  Vi vill överklaga beslutet i egenskap av berörda fastighetsägare.

   

  Vi yrkar:

  1.      Att detaljplanen upphävs eftersom hänsyn inte tagits till markförhållanden, skred och skredrisker.

  2.      Att detaljplanen upphävs då den gravt bryter mot Kommunens nuvarande översiktsplan.

  3.      Att Frestavägen inte flyttas utan behåller sin nuvarande sträckning.

  4.      Att kostnaderna för genomfartsleden Frestavägen fullt ut bärs av kommunen.

  5.      Att kostnaderna för byggande av bryggor och kajanläggningar fullt ut bärs av kommunen och dess byggrätter.

  6.      Att fördjupad miljökonsekvensutredning genomförs.

  7.      Att strandskydden bevaras.

   

  Skälen för vår överklagan är:

  1.  Detaljplanen har inte tagit hänsyn till markförhållanden, skred och skredrisker.

  Området saknar geotekniska förutsättningar för en exploatering av föreslagen omfattning. Detta påpekas i bifogat sakkunnigutlåtande av en av Sveriges mest erfarna experter på området, Bo Orre Markråd, daterat 8 maj 2011 (Se Bilaga D1). Sakkunnigutlåtandet utvisar att en geoteknisk utredning genomförts, men att kommunen underlåtit att utreda och utvärdera konsekvenserna av de problematiska mark- och grundläggningsförhållandena inom kärr- och sjöområdet som framkommit.

  De antagna detaljplanerna uppfyller inte de allmänna krav som ställs på en plans innehåll ifråga om tekniska och ekonomiska konsekvenser, enligt rapporten. Planerna är unikt kostnadskrävande, t o m överskuggande Hammarby sjöstad i Stockholms stad, står det vidare i rapporten.

  Kommunen har även undanhållit information om planerad exploatering i Väsjöområdet, vilket medfört att SGI i sin rapport om riskområden inte kunnat informera kommunen om allvarliga skred och skredrisker som måste beaktas vid projektering i detta område.

  Rapporten visar också på att Väsjöns restaurering och kostnaderna för densamma inte är utredda och kan leda till allvarliga konsekvenser.

  Vi yrkar att de geotekniska underlagen blir föremål för en fackmässig utvärdering så att Plan- och Bygglagens intentioner följs. Vidare yrkar vi att exploateringsnivån begränsas på grund av områdets extremt svåra markförhållanden.


  2.  Kommunal översiktsplan frångås fundamentalt. 

   

  Detaljplanerna för Väsjöområdet har antagits trots att dessa är i direkt konflikt med gällande översiktsplan. Inget nämns här om Väsjöexploateringen. Kommunens översiktsplan, antagen 1998 och aktualitetsförklarad 2002 (se bilaga D2), anger att:

   

  Väsjöområdet ska byggas ut med "kretsloppsanpassad bebyggelse", en lokal VA-lösning och med en mycket begränsad förtätning.

   

  Stränderna runt Väsjön klassas i Riktlinjer för biologisk mångfald som ”områden där den biologiska mångfalden skall bevaras och utvecklas”. 

   

  Lokaliseringsmålen i översiktsplanen gör vidare gällande att ”Nya bostäder skall i första hand lokaliseras till kommunens centrala och södra stationssamhällen, dvs i goda kollektivtrafiklägen som minimerar biltransporter”.

   

  Detaljplanerna kan av formella skäl därför ej antas. Plan- och exploateringsutskottets ordförande har anfört som argument att en översiktsplan inte är bindande. Detta är dock inget godtagbart skäl till att så fundamentalt förkasta densamma. Kommunledningen frångår därmed den demokratiska process som planläggning av kommunen förutsätter, och berövar kommunmedborgarna lagstadgat inflytande över kommunala beslut och den egna kommunens utveckling.

   

  Naturskyddsföreningen skriver i ett tidigare samråd att "en mer måttlig utbyggnad av Väsjöområdet och en kraftigare stadsförtätning i Centrum och Stinsenområdet också med bostäder på sikt skulle minska bilberoendet och bidra till ett långsiktigt hållbart stadsbyggande i kommunen."

  Länsstyrelsen skriver i tidigare remissvar angående Planutformning, allmänt
  "Föreliggande planförslag innebär en avvikelse från översiktsplanens redovisning av framtida bebyggelseområden i kommunen och en betydligt högre exploatering även i förhållande till programskedet. Det är Länsstyrelsens uppfattning att den föreslagna exploateringen, med beaktande av lokala och regionala allmänna intressen som väg- och kollektivtrafikfrågor, gång-, cykel och gångstråk, naturvärden och strandskydd bättre hade kunnat behandlas i form av en fördjupning av översiktsplanen. En översiktsplan får en starkare politisk förankring och innebär ett tydligare ställningstagande från regionala och statliga aktörer än ett planprogram".

  Planförslaget avviker från översiktsplanens riktlinjer bland annat vad gäller typ och omfattning av bebyggelse, liksom att områden som enligt översiktsplanen är avsedda för rekreation föreslås bebyggas och att områden med värdefull natur berörs.

  Vi yrkar att detaljplanen upphävs då den fundamentalt bryter mot Kommunens översiktsplan.


  3.  Kommunen flyttar genomfartsväg in på villaägares tomter med geotekniska skäl som orsak, vilket visat sig falskt.

  Frestavägen är en genomfartsled som går från Danderydvägen och vidare för resande till och från Upplands-Väsby och Täby. Kommunen har tidigare angivit att Frestavägen, av geotekniska skäl, måste flyttas nordväst hela vägen förbi Väsjön till Kastellgården för att en kostnadseffektiv breddning av densamma skall vara möjlig. (Se bilaga D3) Med anledning av detta begärde kommunen en utredning av WSP Samhällsbyggnad, Geoavdelningen, för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av vägen. (Hela denna utredning bifogas gärna på begäran).

  Flytten av vägen sker på bekostnad av vår och andra villaägares tomter som delvis exproprieras eller drabbas av en genomfartsväg inpå knuten. Vi anser att det verkliga skälet inte är geotekniska skäl utan att kommunen vill frilägga och sälja sin egen mark kring sjön.

  Att kommunens geotekniska och ekonomiska förklaringar är felaktiga kan av geotekniska experter utläsas i den WSP’s utredning vilket konstateras i bifogat sakkunnigutlåtande daterat 8 maj 2011 (Se bilaga D1). Sakkunnigutlåtandet skriver bland annat att ”den planerade flyttningen av vägen inte är motiverad av kvalitetsskäl, inte av geotekniska skäl och inte heller av de ekonomiska skäl som kommunen anför”. Enligt utlåtandet kan vägkroppen inkl. utrymmen nära intill densamma med relativt enkla medel göras fullt duglig för framtida funktioner.

  Vi anser att kommunens dolda agenda är att frilägga mark kring sjön för att kunna sälja den till byggherrar. Detta skulle ske på bekostnad av oss villaägare vars tomter delvis expropieras eller kraftigt sänks i värde genom att en genomfartsväg flyttas närmare eller direkt inpå våra tomter.

  Av dessa skäl yrkar vi att Frestavägen behåller sin nuvarande sträckning.

   

  4.  Kommunen kräver att villaägare bekostar delar av genomfartsleden Frestavägen, ett krav som saknar stöd i Plan- och Bygglagen (PBL).

  Enligt Zeteos lagkommentar (Norstedts juridik) till PBL 6 kap. 31 § får kostnader endast medräknas för gator och andra allmänna platser som fordras för områdets egen funktion och att större trafikleder, primär- och sekundärleder inte får medräknas.

  Frestavägen är en allmän väg som, förutom att möjliggöra access till Södersätra, utgör alternativ genomfartsled för boende i Täby, Täby kyrkby, Upplands Väsby etc. och även flitigt används för tunga transporter till och från Hagbytippen trots Norrortsledens färdigställande. Kostnaden för Frestavägen ska redan av detta skäl inte tas ut av de boende i området.

  Kommunens påför fastighetsägare i Södersätra och Törnskogen oskäliga kostnader för gemensamma anläggningar såsom omläggning av Frestavägen, blågröna stråk, kajanläggning och bryggor som varken är områdesanknutna eller nödvändiga för fastigheternas funktion. Detta torde sakna lagstöd i PBL.

  Vi yrkar att kostnaderna för genomfartsleden Frestavägen fullt ut bärs av kommunen.


  5.  Kommunen kräver att villaägare medfinansierar bryggor och kajanläggningar, ett krav som saknar stöd i Plan och Bygglagen (PBL).

  Nyttan av bryggor och kajanläggningar kring Väsjön är till största delen kommunens och kommunens exploateringsbara byggrätter. Detta då uppförande av kajanläggning, bryggor och dess grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av höghus på kommunens egen mark. Denna kostnad skall därmed inte bäras av villaägare i helt andra delar av Väsjöområdet, som Södersätra och Törnskogen, utan av kommunen eller exploatören, eftersom dessa lösningar inte fordras för villaområdets funktion.

  För att området mellan Frestavägen och Väsjön ska kunna bebyggas måste Väsjön fyllas ut. Detta medför att sjöns yta minskar samt att gatukostnaderna ökar med syfte att anlägga en konstgjord yta i sjön för kommunen att sälja till byggbolag. Således tvingas fastighetsägarna och kommuninvånarna att betala för anläggning av den konstgjorda ytan i Väsjön som är nödvändig för att kommunen skall kunna sälja marken.

  Vi yrkar att kostnaderna för byggande av bryggor och kajanläggningar fullt ut bärs av kommunen och dess byggrätter.


  6.  Miljökonsekvensutredningen innehåller allvarliga felaktigheter.

  Väsjöbacken var utsprungligen en soptipp, kallad Väsjötippen. Väsjötippens innehåll och illegala dumpningar som gjorts i Väsjön under -70 och -80 talet måste utredas noga innan man börjar bygga bostäder i anslutning till backen och saneringsförsök av Väsjön påbörjas. Det kan knappast anses korrekt att Ragn-Sells (tidigare Sellbergs) getts i uppdrag att utföra miljökonsekvensutredningen som hela exploateringsplanen vilar tungt på. Sellbergs var själv delaktig i dumpningarna på tippen (Se Bilaga D4) och måste därför anses jäviga i frågan.

  Miljökonsekvensutredningen anger de lokala hushållens avlopp som huvudorsak till att Väsjön inte mår bra trots att dessa avlopp ligger på motsatta sidan om avrinningsområdet till Väsjön (Se bilaga D5). Rapporter om illegala dumpningar och om Väsjötippens potentiellt mycket miljöfarliga innehåll, och dess påverkan på Väsjön och på närmiljön har utelämnats i utredningen. (Se Bilaga D6 - 11 samt D12).

  Vi yrkar på att en fördjupad och oberoende miljökonsekvensutredning genomförs.

  7.  Upphävande av strandskydd bryter mot riksdagens miljömål.

  I kommunens beslut ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Kommunen avskaffar därmed strandskydd för att kunna sälja marken till byggbolag. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för Fjäturen som också starkt berörs av den planerade exploateringen. 

  Upphävandet av strandskydden bryter mot:

  ·        Kommunens översiktsplan (se punkt 2 ovan)

  ·        Riksdagens miljömål

  ·        Bevarande av natursamband i de Gröna Kilarna

  ·        Strandskyddets ändamål

  Vi yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enligt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ ("att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet"). Se även bilaga D12 med argument i Naturskyddsföreningens överklagande av strandskydden.

   

  Bilaga D1Sakkunnigutlåtande avseende markbyggnadförutsättningar

  Bilaga D2: Sollentuna kommuns översiktsplan - sammanfattning

  Bilaga D3: Frestavägens nya dragning

  Bilaga D4Tidningsklipp med Sellbergskopplingen

  Bilaga D5Utdrag ur kommunens egen MKB gällande avrinningsområde till Väsjön.

  Bilaga D6 - 11Övriga tidningsklipp

  Bilaga D12Vittnesrapport om de illegala dumpningar på tippen.

  Bilaga D13: Naturskyddsföreningens inlaga om Väsjöns strandskydd

   

   

  Sollentuna 14 maj 2011

   

  (UNDERSKRIFT) 

     
   

  2011-05-13: Förslag till överklagande av detaljplanen (utkast).

  Så här skulle ett överklagande av detaljplanen kunna se ut. OBS! Överklagande av detaljplanen skall ställas till Länstyrelsen, men skickas in till kommunen (för vidare befordran).

  Här texten nedan i Word-format

  NOT 2011-05-13: Det är eventuellt möjligt att begära anstånd att utveckla sin talan, men för att vara på säkra sidan skall en underskriven överklagan brevledes ha inkommit till kommunen senast 17 maj.

  -------------------------------

   

  Till Länsstyrelsen i Stockholm Län

  Box 22067

  104 22 Stockholm

   

  Överklagande av Sollentuna kommunfullmäktiges beslut 2011-04-13 att anta detaljplan för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet, daterat 2011-02-07 (Dnr 2008/715 KS.203)

   

  I egenskap av berörd fastighetsägare, boende i Södersätra – i fastighet inbegripen i Väsjö tomtägarförenings medlemsområde, överklagar jag rubricerade beslut och yrkar att detaljplanen upphävs av nedan angivna skäl.

   

   

  1. Miljökonsekvensutredningen är inte adekvat och innehåller allvarliga felaktigheter. Väsjötippens innehåll och illegala dumpningarna som gjorts i Väsjön under -70 och -80 talet måste utredas noga innan man börjar bygga bostäder i anslutning till backen och saneringsförsök av Väsjön påbörjas. Det kan knappast anses korrekt att Ragn-Sells (tidigare Sellbergs) getts i uppdrag att utföra miljökonsekvensutredningen som hela exploateringsplanen vilar tungt på. Sellbergs var själv delaktig i dumpningarna på tippen (Se Bilaga D1) och kan därför inte anses ojävig. Miljökonsekvensutredningen anger de lokala hushållens avlopp som huvudorsaken till att Väsjön inte mår bra trots att dessa ligger på motsatta sidan om avrinningsområdet till Väsjön (Se bilaga D10). Alla historiska rapporter om illegala dumpningar och om Väsjötippens potentiellt mycket miljöfarliga innehåll, och dess påverkan på Väsjön och på närmiljön har utelämnats. (Se Bilaga D2 - 7 samt 9).

   

  Detta har medfört att en mycket större exploatering än vad som är lämpligt avseende områdets förutsättningar har planlagts, med stora negativa konsekvenser för närmiljön som påföljd. Vidare har argumentet att de lokala avloppen utgör en akut miljöfara använts som argument för att forcera exploateringen, och har även använts som ultimatum för fastighetsägarna, med budskapet att V/A inte kommer att dras fram till området om inte gatukostnader enligt föreslagen, och synnerligen oskälig nivå accepteras (en gatukostnad som bl.a. är i strid med gällande avtal mellan Väsjö tomtägarförening och kommunen, och som är överklagad till förvaltningsrätten).

   

  2. Området saknar geotekniska förutsättningar för en exploatering av föreslagen omfattning. Detta påvisas med stor tydlighet i bifogat sakkunnigutlåtande daterat 8 maj 2011 (Se Bilaga D8). Denna utvisar att en fullgod geoteknisk utredning utförts, men att kommunen på ett allvarligt sätt har underlåtit att utreda och utvärdera konsekvenserna av de problematiska mark- och grundläggningsförhållandena inom kärr- och sjöområdet som framkommit. Vidare planeras den nuvarande parkeringsplatsen (med mer än 500 parkeringsplatser) för Väsjöbacken bebyggas med flerfamiljshus och en mycket liten ersättningsparkering anläggas halvvägs upp på skidbackens baksida. Beslut har redan fattats om skidbackens expansion med fler liftar och nedfarter. Detta kommer m.a.o. att medföra att stora parkeringsproblem skapas, då den stora befintliga parkeringsplatsen redan idag är hårt belastad under högsäsong (se Bilaga D11). Konsekvensen av detta blir att den närmaste plats som backens besökare kan parkera blir utanför fastigheterna i Södersätra.

   

  3. Att planläggning sker inom riksintresse för kulturmiljövård samt detaljplanering sker inom strandskyddat område. Konsekvensen av detta blir att såväl viktiga kulturhistoriska värden som nyckelbiotoper riskerar att permanent gå förlorade. Väsjöns stränder och kärrmark är bl.a. en mycket viktig miljö för grodor och andra amfibier. Att detaljplanering sker inom strandskyddade områden har också överklagats av Naturskyddsföreningen i Sollentuna.

   

  4. Att aktuell översiktsplan frångås. Detaljplanerna för Väsjöområdet har antagits trots att dessa är i direkt konflikt med gällande översiktsplan. Inget nämns här om Väsjöexploateringen. Kommunens översiktsplan, antagen 1998 och aktualitetsförklarad 2002, anger att Väsjöområdet ska byggas ut med "kretsloppsanpassad bebyggelse", en lokal VA-lösning och med en mycket begränsad förtätning. Vidare klassas stränderna runt Väsjön i Riktlinjer för biologisk mångfald som områden där den biologiska mångfalden skall bevaras och utvecklas”. Lokaliseringsmålen i översiktsplanen gör vidare gällande att ”Nya bostäder skall i första hand lokaliseras till kommunens centrala och södra stationssamhällen, dvs i goda kollektivtrafiklägen som minimerar biltransporter”.

   

  Detaljplanerna kan av formella skäl därför ej antas. Plan- och exploateringsutskottets ordförande har anfört som argument att en översiktsplan inte är bindande. Detta är dock inget godtagbart skäl att så fundamentalt förkasta densamma. Kommunledningen frångår därmed den demokratiska process som planläggning av kommunen förutsätter, och berövar kommunmedborgarna lagstadgat inflytande över kommunala beslut och den egna kommunens utveckling.

   

  ___________________________________

  Ort /Datum

   

  ___________________________________

  Namn/Personnummer

   

  ___________________________________

  Fastighetsbeteckning

   

  ___________________________________

  Underskrift

   

   

  Bilaga D1: Tidningsklipp med Sellbergskopplingen

  Bilaga D2 - 7: Övriga tidningsklipp

  Bilaga D8: Sakkunnigutlåtande avseende markbyggnadsförutsättningar

  Bilaga D9: Vittnesrapport om de illegala dumpningar på tippen.

  Bilaga D10: Utdrag ur kommunens egen MKB gällande avrinningsområde till Väsjön.

  Bilaga D11: Bilder av Väsjöbackens parkeringsplats.  

   

     
   

  2011-05-12: Utkast till förslag till överklagande av gatukostnaden.

  Så här skulle ett överklagande av gatukostnaderna kunna se ut. OBS! Överklagandet skall skickas direkt till Förvaltningsdomstolen (postadress nedan)

  Här texten nedan i Word-format

  NOT 2011-05-13: Det är eventuellt möjligt att begära anstånd att utveckla sin talan, men för att vara på säkra sidan skall en underskriven överklagan brevledes ha inkommit till förvaltningsdomstolen senast 17 maj.

  NOT 2011-05-15: Dispositionen ändrad jmf. med utkastet 2011-05-12 

  --------------------------------

  Till Förvaltningsrätten i Stockholm

  115 76 Stockholm

   

   

  Överklagande av Sollentuna kommunfullmäktiges beslut 2011-04-13 att anta upprättat förslag till gatukostnadsutredning daterat 2011-02-07 för Södersätra och Kastellgården, fördelningsområde 1, Väsjöområdet (Dnr 2008/235 KS.328)

   

  Klagande:
  Namn, Personnummer , Adress / Fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter

   

  I egenskap av berörd fastighetsägare, boende i Södersätra – i fastighet inbegripen i Väsjö tomtägarförenings medlemsområde, överklagar jag rubricerade beslut av nedan angivna skäl.

   

  Jag yrkar på:
  1.  Att Sollentuna kommun följer ingånget avtal med Väsjö tomtägarförening.

  2.  Att kostnader för genomfartsleden Frestavägen fullt ut bärs av kommunen.

  3.  Att kostnader för byggande av bryggor, kajanläggningar och andra icke

       områdesanknutna kostnader fullt ut bärs av kommunen och dess byggrätter.

  4.  Att förslagets vägstandard skall följa normal standard inom kommunen.

  5.  Att den kommunala likställighetsprincipen efterlevs.

   

  1. Plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) 6 kap. 31 § stadgar att om kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader för sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till allmänna platser skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

   

  Vidare anges att kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägarna efter skälig och rättvis grund.

   

  Boende i Väsjö tomtägarförenings medlemsområde omfattas av avtal mellan Sollentuna kommun och Väsjö tomtägarförening, daterat 26 mars 1973 (Bilaga 1). Detta avtal statuerar med all önskvärd tydlighet att kommunen övertagit ansvar för ”väghållning” inom tomtägarföreningens område ”för all framtid”. Avsikten med avtalet, och dess andemening är oomstritt bland de fastighetsägare som var delaktiga vid avtalets upprättande. Vi vägrar därför acceptera att kommunen nu vill låta göra gällande att det endast skulle vara fråga om ”vägunderhåll” som avtalats. Definition av väghållning är mycket tydligt preciserat i väglagens 4:e och 10:e paragraf:

   

  4 § Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas. Lag (1998:803).

   

  10 § Till byggande av väg räknas anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg. Ny väg får anläggas, om vägen behövs för allmän samfärdsel eller annars kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna. Omläggning av väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg får ske, när det är påkallat från allmän synpunkt. Lag (1987:459).

   

  Väglagen gäller förvisso för statliga vägar men detta förändrar inte innebörden av vad som avtalats mellan kommunen och Väsjö tomtägarförening. Att det är en fråga om ”väghållning” framgår ju också av hur gatukostnader i närliggande områden med snarlika avtal behandlats (not1). Inga gatukostnader har t.ex. tagits ut, eller tas ut vid nyavstyckningar av fastighetsägare i det närliggande Törnskogen. Detta trots att Törnskogen löpande försetts med såväl asfaltvägar som bussgator (Se Bilaga 2). Att kommunen i olika områden och med motsvarande avtal hanterar gatukostnader olika strider mot den kommunala likställighetsprincipen.

   

  Jag yrkar att Kommunen själv måste finansiera eventuella ändringar av vägstandarden inom föreningens område, i enlighet med avtalet.

   

  Not 1: Törnskogen överlät 2 ha mark 1969 för 7000kr (skuldavskrivning) + 150.000 kr i gatu-upprustning t.o.m. 1974. Törnskogens ca 340 villor har m.a.o. erlagt ca 450 kr var (motsvarande ca 1600 kr i dagens penningvärde).

   

  2. Enligt Zeteos lagkommentar till PBL 6 kap. 31 § får kostnader endast medräknas för gator och andra allmänna platser som fordras för områdets egen funktion och att större trafikleder, primär- och sekundärleder inte får medräknas.

   

  Frestavägen är en allmän väg som, förutom att möjliggöra access till Södersätra, utgör alternativ genomfartsled för boende i Täby, Täby kyrkby, Upplands Väsby etc. och även flitigt används för tunga transporter till och från Hagbytippen trots Norrortsledens färdigställande. Kostnaden för Frestavägen ska redan av detta skäl inte tas ut av de boende i området.

   

  Förflyttningen av Frestavägen är vidare ett omfattande och dyrt projekt som inte är nödvändigt för att uppfylla områdets behov. Enligt bifogat sakkunnigutlåtande från markrådet Bo Orre avseende markbyggnadsförutsättningar (bilaga 9) är planerad flyttning av vägen varken motiverad av kvalitetsskäl, geotekniska skäl eller av ekonomiska skäl. Enligt utlåtandet kan vägkroppen inkl. utrymmen nära intill densamma med relativt enkla medel göras fullt duglig för framtida funktioner.

   

  Jag yrkar att kostnaderna för genomfartsleden Frestavägen, skulle den mot förmodan dras i en ny sträckning, fullt ut bärs av kommunen.

   

  3. Föreslagen gatukostnad är oskälig samt likställighetsprincipen frångås genom att kommunpraxis inte följs. Vid möte med Väsjö tomtägarförening 31 aug 2009 förklarade Exploateringsingenjör Karin Sköld att kommunen beslutat tillämpa, vad hon benämnde ”Tyresömodellen”, för aktuell exploatering.

   

  Innebörden i detta är att kommunen i egenskap av huvudman likställer fastighetsägarna med byggbolag med exploateringskontrakt och lägger alla kostnader man finner lämpligt på berörda fastighetsägare. Metoden försvarades med argumentet att ”ni kommer ju att tjäna pengar på avstyckningsrätter”. Detta synsätt verifieras även av allianspartiernas utskick inför valet 2010 (Bilaga 3).

   

  Synsättet torde sakna lagstöd i PBL och medför bl.a. att kommunen försöker påföra fastighetsägare i Södersätra oskäliga kostnader för gemensamma anläggningar såsom omläggning av Frestavägen, blågröna stråk, kajanläggning och bryggor som varken är områdesanknutna eller nödvändiga för fastigheternas funktion.

   

  Jag yrkar att alla kostnader för gemensamma anläggningar såsom omläggning av Frestavägen, blågröna stråk, kajanläggning och bryggor som varken är områdesanknutna eller nödvändiga för fastigheternas funktion exkluderas ur gatukostnaden.

   

  4. Vid upprepade påstötningar om att få tillgång till beräkningsunderlaget för aktuellt gatukostnadsförslag, i avsikt att låta sakkunniggranska det, har kommunen konsekvent vägrat lämna ut dessa uppgifter. Man har som skäl hävdat att det kan skada en kommande upphandling om dessa uppgifter blir kända. Någon dialog i sakfrågor har följaktligen ej varit möjlig att föra med kommunen. Fastighetsägarna har således förvägrats möjlighet att påverka vilka gator som ska finnas i det egna området - och kvalitén på dessa. Protester mot förslaget har vid upprepade tillfällen framförts, men helt ignorerats av kommunen.

   

  Kommunens svarar på tidigare inlaga (vid samråd 2) om att ambitionsnivån på gatuförslaget kraftfullt bör reduceras och att områdets vackra, nyligen upprustade, och synnerligen väl fungerande grusvägar (Se Bilaga 4) i stor utsträckning bör behållas, med argumentet ”..sannolikt kommer de som flyttar in i området för att bosätta sig där permanent att ha krav på asfalterade gator”. Detta visar tydligt att områdets vägutbyggnad inte avser tillhandahålla erforderlig vägfunktion för fastighetsägarna, utan avser anlägga en standard som ansetts värdehöjande för kommunen.

   

  Någon ”Tyresömodell” har inte tillämpats för andra fastighetsägare inom kommunen. Dokumenterat gatukostnadsreglemente eller av fullmäktige antagen gatukostnadspolicy saknas i Sollentuna kommun. Kommunens policy är ”PBL” enligt planeringschef Anders Hallmén. Detta leder till att likställig behandling inte sker av kommunens medborgare. Praxis har varit att i förhandling med berörda fastighetsägare överenskomma omfattning och nivå av anläggningar för vilka kommunen tagit ut gatukostnader, (Se Bilaga 5 och 6). För Törnskogen har som sagt inga gatukostnader tagits ut.

   

  Gatukostnader som tidigare utkrävts inom Sollentuna kommun har rört sig om helt andra, och väsentligt skäligare nivåer. T.ex. gatukostnad för Viby (etapp III B) 1995-10-05 var 34.600 kr per byggrätt (och kostnadsberäkningarna föredömligt redovisade). I Sjöberg Östra gick det 1987-06-15 på 22.700 kr, och i Sjöberg Västra 1985-05-31  26.600 kr. Värt att notera är att Sjöberg avböjde motsvarande avtal Väsjö tomtägarförening tecknade med kommunen 1973 (Se bilaga 1:1), varför det är orimligt att fastighetsägare i Södersätra nu förväntas erlägga en mer än tio gånger högre avgift.

   

  Planeringschef Anders Hallmén tillskrev fastighetsägarna i Väsjöområdet 2005-10-24 (Bilaga 7), Detta brev avsåg informera fastighetsägarna om kommande kostnader förenade med exploatering av området. Som framgår av brevet indikerades att gatukostnaden antogs hamna i nivå med andra aktuella utbyggnadsområden i Sollentuna, d.v.s. 50 - 70 kr per m2 (tomtarea), men förvisso starkt beroende av markförutsättningarna. Vid en tomtstorlek på 1500 m2 skulle detta alltså medföra en kostnad på 75.000 - 105.000 kr.

  Nuvarande gatukostnadsförslags 403.000 kr för motsvarande tomtstorlek är således inte trovärdigt, särskilt som undersökningar utvisat att markförutsättningarna inom Södersätra är förhållandevis gynnsamma, och att föreslagna gator till största delen planeras anläggas över de befintliga.

   

  Jag yrkar således att förslagets vägstandard anpassas till den nivå som överensstämmer med den i kommunen normalt förekommande standarden.

   

  5. Vid fråga ställd till dåvarande ansvarig politiker, Lennart Gabrielsson, under möte med tomtägarföreningen 21 aug 2010, om varför de boende i Södersätra skall tvingas betala för ombyggnad av allmänna vägar såsom Frestavägen, uppgavs att den kommer att nyttjas av de boende i Södersätraområdet vid tillträde till sina fastigheter. Detta argument, liksom fördelningsområdets avgränsningar, bryter även det mot likställighetsprincipen eftersom två permanentbebodda fastigheter utmed Påtåkersvägen, och även kommunens eget dagcenter Edsvall, är undantagna gatukostnader. Enda vägen till och från Påtåkersvägen leder genom Södersätra / fördelningsområde 1 (Se Bilaga 8).

   

  Jag yrkar att gatukostnadsförslaget upphävs då det strider mot den kommunala likställighetsprincipen.

   

  Jag yrkar även på att få komplettera detta överklagande under kommande tre veckor - skulle ytterligare fakta i målet framkomma, t.ex. vid informationsmöte utlyst av kommunen 25 maj, eller från annan källa.

   

   

   

  Sollentuna 15 maj 2011

   

   

  ___________________________

  UNDERSKRIFT

   

   

  Bilaga 1: Avtalet från 1973 med tillhörande dokument. Samt missivbrev

  Bilaga 2: Bilder av gatorna i Törnskogen

  Bilaga 3: Utskick från alliansen

  Bilaga 4: Beskrivning av genomförd upprustning av kommunens grusvägar

  Bilaga 5: GK-handlingar för Viby

  Bilaga 6: GK-handlingar för Sjöberg Västra, Sjöberg Östra

  Bilaga 7: Anders Hallméns brev till fastighetsägarna i Södersätraområdet.

  Bilaga 8: Karta över Påtåkersvägen.

  Bilaga 9: Sakkunnigutlåtande avseende markbyggnadsförutsättningar

   

   

     
    2011-05-10: Intressant kommunikation om gatukostnadsberäkningarna.
   

  Hej!

  Gerd Comstedt på Nai Svefa ringde nu på fm och berättade att hon hade pratat med folk på Sollentuna Kommun och berättat om vårt samtal. Kommunen och Nai Svefa har avsatt en tid åt oss den 25 maj på fm om vi vill ha en genomgång/förtydligande av hur gatukostnaden är upprättad. De vill i s f träffa några personer ur styrelsen. Intressant? Jag lovade återkomma till Gerd nästa vecka.

  Mvh Jeanette

  On May 2, 2011 14:39 jeanette.nilsson wrote:

   

  Hej!

  Jag ringde Nai Svefa, som har arbetat gjort gatukostnadskalkylen tillsammans med WSP förra veckan för att försöka få lite mer info.

  Jag pratade med Gerd Comstedt (08-4411558), och det visade sig att Gerd har tagit över efter Dennis Lundquist som var den som ansvarade för gatukostnadsutredningen. Gerd kändes väldigt engagerad, trevlig och var tillmötesgående, här är hennes försvar/förklaringar på mina frågor. Ni känner ingen det mesta, men kanske ngt är nytt.

  • VARFÖR INGEN GRANSKNING AV KALKYLEN?
   Kalkylen är framtagen av mycket erfarna och duktiga personer (Nai Svefas Dennis Lundqvist, och WSP), och Sollentuna kommun valde därför att inte låta någon annan granska kalkylen.

  • VARFÖR INGEN REVIDERING AV KALKYLEN EFTER BORRNINGARNA I HÖSTAS?
   Generellt är det på detta sätt som uträkning av gatukostnad brukar ske (i de fall en gatukostnad tas ut av boende i området). Man upprättar en gatukostnad på tidigt stadium, när många saker återstår att utredas,  t ex så gjorde man enklare borrningar i vägen för flera år sedan, och såg att det inte var så mkt att spränga, detta lades in i kalkylen på tidigt stadium. I höstas när man gjorde nya borrningar stämde tidigare estimat och därför ändrades inte kalkylen på grund av den informationen.

  • SPECIFICERA PROJEKTERINGPROCENTEN OCH BUDGETRESERVEN
   Projekteringskostnaderna och bugetreserven sa hon var satta för att ta höjd för oväntade problem i de geologiska förhållandena, t ex om det varit mkt mer sprängningsjobb efter borrningarna i höstas. Enligt  PBL får kommunen bara ta ut den faktiska kostnaden så andra påslag eller "vinster" är inte tillåtna och förekommer inte heller.

  • EXPLOATERINGSVINSTEN:
   Exploateringsvinsten som Lennart G  nämt i MittI, gäller de tomter som kommunen äger och kan sälja (med vinst) till byggherrar, ingen vinst på gatukostnaden får förekomma.

  • DUBBLA KOSTNADER FÖR ATT GRÄVA UPP VÄGEN (kommunen + Sollentuna Energi)
   Kostnaden för att gräva upp vägen samt göra ny väg och samtidigt gräva ner vatten o avlopp är splittad mellan Sollentuna Energi och kommunen, så den kostnaden förekommer inte två ggr (sa hon med 100% säkerhet).

  • Jag frågade också om hur hon såg på de tjänstemän som jobbar med detta, om de är tillräckligt många och erfarna, och hon ansåg att de åtminstone hade alla roller besatta som man kan förvänta sig. Hon tyckte det var helt ok.

  • Allt vi inte får ut kalkylen för gatukostnaden sa hon berodde på att de försöker balansera mellan offentlighetssprincipen och att inte lämna ut all info till entrepenörer o byggherrar som kommer att delta i upphandlingen senare. Hon förstod vår frustration (som vi hör hört så många ggr förrut.), men kunde inte annat än hålla med kommunen. Antingen låter man fastighetsägarna betala den faktiska kostnaden när arbetet är klart, eller så gör man som Sollentuna kommun o ger fastighetsägarna en riktlinje att ta ställning till i förväg, och ett tak på kostnaden, där kommunen tar risken. Inget nytt alltså.

  • Det hon rekommenerade oss att lägga ner krut på var inte gatukostnaden, för vi kommer inte att komma längre där trodde hon, utan i så fall försöka få bort kostnaderna för de gemensamma anläggningarna (Frestavägen, blågröna stråken, kajanläggning o bryggor), samt i så fall påverka vilka gator som ska finnas i området, och sänka kvalitén på dessa. Känns som att det är lite sent påtänkt att ändra gatorna tycker jag.

  Vi fick gärna höra av oss till henne igen om vi har fler frågor. Det var ett mkt bra samtal, men det ligger ju samtidigt i hennes intresse att hålla oss "nöjda"...

  Kan vi begära att kommunen låter en extern part granska kalkylen?

  Mvh Jeanette

   

  --------------

  Från: Starborg Stina
  Skickat: den 28 april 2011 07:43
  Till: Jeanette Nilsson
  Ämne: Gatukostnad

  Hej!

   

  Håller på att kolla upp experter på beräkning av gatukostnader.

   

  Täby kommun: Camilla Miller 08-55 55 94 68  De gör beräkningarna själva och anlitar ingen konsult. Hon ansåg att man inte kunde jämföra kommunernas gatukostnadsberäkningar (vilket i sig gör det ännu svårare att bedöma om det är rätt gjort), då de i Täby har försökt bygga vägarna på så mycket kommunal mark som det bara går och gjort så enkla vägar som det går för att hålla nere kostnaderna. Dessutom betalar kommunen alla gemensamma delar.  

  Vallentuna kommun: Jenny Svensson, 08-587 850 00, de har anlitat Nai Svefa för gatukostnadsberäkningar och en person där som heter Sara Söderstam. De har varit nöjda med arbetet.

  Upplands Väsby Kommun: Annsofie xxxx, exploateringsingenjör, 08-590 970 00 Gör beräkningarna själva och anlitar ingen konsult, hon sa att följande företag brukar göra gatukostnadsberäkningar: Tyréns 010-452 20 00, Structor, 08-545 556 40, Nai Svefa, 08-441 15 50. Jag berättade en del om Väsjöområdet och om gatukostnaderna och hur beräkningarna utförs och hon tyckte inte att det lät ok att Sollentuna kommun inte kunde redogöra för hur kostnaderna för bl.a budgetreserv och projekteringskostnader tagits fram. Så arbetade inte de i deras kommun i alla fall. Hon rådde oss hitta en verklig expert på området som kan både PBL och beräkningar.

   

  Mvh

   

  Stina

   

     
    2011-05-08: Sakkunnigutlåtande om markförutsättningarna för Väsjöexploateringen.
   

  Rapporten nedan är ett utlåtande av en mycket sakkunnig geoteknisk utredare som granskat kommunens beslutsunderlag, vilket ligger bakom deras påstående att: 

  "Kommunen har genomfört geotekniska undersökningar för att i stort bedöma förutsättningarna för utbyggnad av allmänna anläggningar m m i  detaljplaneområdet". Använd, och bifoga gärna denna rapport i era överklaganden av planen. Detta gäller i synnerhet delplan 2 och flytten av Frestavägen.

    Rapport Bilaga 1, Utredarens bakgrund Bilaga 2, 1-5    
     
    2011-05-08: Gamla tidningsklipp om Väsjötippen (vad som göms i snö...)
   

  Nedan är några gamla intressanta tidningsklipp från 1981 om innehållet i tippen (Väsjöbacken). Man kan ju fråga sig hur kommunens Miljökonsekvensutredning, som utförts av Ragn-Sells (f.d. Sellbergs) helt tycks ha missat detta.. när man påstår att Väsjöns förorening är en konsekvens av lokala (våra) hushållsavlopp.

  Södersätra ligger f.ö. nedströms om Väsjön, så man kan ju rätteligen fråga vem det är som förorenar för vem..?

   

  Klipp 1Klipp 2Klipp 3Klipp 4Klipp 5Klipp 6Klipp 7

     
    2011-04-13: Sossarnas Powerpointpresentation från 7 april
   

  OBS! 3 Mb pdf

       
    Presentation FAQ      
     
    2011-04-12: Lite aktuella mediahändelser
   

  OBS! 2 Mb pdf

   
    Pressmeddelande Inslag i TV4-nyheterna Naturskyddsföreningens inlägg Debattartikel i Newsmill  
     
    2011-04-05: Ny artikel om området i lokaltidningen, Mitti Sollentuna
   

   

   
    sida1 sida 2  
     
   

  2011-04-05: Yttranden av Sollentunapartiet till Kommunstyrelsen ang. vägavgifterna och första detaljplanerna 

   

  Yrkande Kastellholmen och Södersätra

   

  Yttrande Väsjön mellersta

   

  Yttrande Gatukostnader

    

   

     
    2011-03-17: Brev till Plan och Exploateringsutskottets politiker:

  Till: thomas.ardenfors@politik. sollentuna.se, anna.myrhed@politik. sollentuna.se, josefin.silverfur@politik. sollentuna.se, peter.godlund@politik. sollentuna.se, maria.stockhaus@politik. sollentuna.se, magnus.ramstrand@politik. sollentuna.se, joakim.jonsson@politik. sollentuna.se, bjorn.karlsson@politik. sollentuna.se, anders.morin@politik. sollentuna.se, carlos.romero@politik. sollentuna.se, berit.forsberg@politik. sollentuna.se, barkat.hussain@politik. sollentuna.se, ulf.brangenfelt@telia.com, Thomas.Cuenant@ab1.se
  Kopia: par.wikingsson@villaagarna.se , Ulf.Stenberg@villaagarna.se, douglas.lithborn@politik. sollentuna.se, henrik.thunes@politik. sollentuna.se

  Hej!

  Innan ni, våra folkvalda, beslutar att låta tjänstemännens förslag till gatukostnadsuttag för Södersätra (2008/235 KS.328) gå vidare till fullmäktige i april, vill jag be er att läsa Anders Halméns brev till oss fastighetsägare i Väsjöområdet, daterat 2005-10-24 (bifogat). Detta brev avsåg informera oss om kommande kostnader förenade med utbyggnad av vårt område.

  Som framgår av brevet gavs då sken av att gatukostnaden, av likställighetsskäl, kommer att hamna i nivå med andra aktuella utbyggnadsområden i Sollentuna, d.v.s. 50 - 70 kr per m2 (tomtarea), men är förvisso starkt beroende av markförutsättningarna.

  Vid en tomtstorlek på 1500 m2 skulle detta alltså medföra en kostnad för oss på 75.000 - 105.000 kr.

  Som ni säkert inser är nuvarande gatukostnadsförslags 403.000 kr därför inte trovärdigt, särskilt som undersökningarna utvisat att markförutsättningarna här är synnerligen gynnsamma.

  Ställ er själva frågan om ni, i vår position, skulle kunna känna förtroende för det arbete tjänstemännen gjort, eller om ni själva skulle vara villiga att blint acceptera en omotiverad merkostnad på minst 300.000 kr?

  Det är min förhoppning att ni returnerar förslaget till tjänstemännen för omarbetning, och att ni är rättskännande nog att inse att likställighetsprincipen är instiftad just för att förhindra denna typ av maktmissbruk.

  Hälsningar

  Mikael Wiberg
  ordf Väsjö tomtägarförening
  och sammankallande i Väsjöalternativet

  PS: Till de som inte är helt upplästa på gatukostnadsproblematiken kan jag varmt rekommendera en titt på vår webb, http://vasjon.se/ gatukostnader.htm

   

     
    2011-03-14: Väsjöalternativets förslag:

  Väsjöalternativet är ett nystartat nätverk av enskilda och organisationer som påverkas av kommunens exploateringsplaner av Väsjöområdet. Målet är inte att stoppa utbyggnaden av området utan att försöka få våra folkvalda att inse att våra tjänstemän har drömt ihop ett förslag som är både lagvidrigt och präktigt illa genomtänkt. Bland annat bygger tjänstemännens plan på en usel miljökonsekvensutredning Ladda ned den här.. (OBS! 6 MB stor fil).

  Naturskyddsföreningen har gjort en skiss på var exploatering skulle kunna ske med hänsyn taget till de faktiska förutsättningar som Väsjöområdet har avseende lagstadgade krav på strandskydd, historiska riksintressen och gröna samband mm. Försättsblad här..  Se karta här.. 

  Naturskyddsföreningens förslag går helt i linje med den utmärkta miljökonsekvensutredning som Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms Universitet producerade vårterminen 2007. Har våra tjänstemän överhuvudtaget läst den..? Ladda ned den här.. (OBS! 4 MB stor fil).

   

     
    2011-02-19: Artikel om området i tidningen Villaägaren, nr 1 - 11
   

   

   
    sida1 sida 2 sida 3 sida 4  
     
   

  2011-02-12: Extra medlemsmöte, lördagen 2011-02-12 kl 13:00

   

  Ett extra medlemsmöte hölls lördagen 12:e februari 2011 hemma hos Volle & Marianne. Nye ordföranden för kommunens plan och exploateringsutskott Thomas Ardenfors, samt Maria Stockhaus och Thomas Cuénant som bägge sitter i utskottet kom på besök. Ett 30-tal medlemmar mötte upp, och vår inställning till exploateringsplanen och gatukostnadsförslaget diskuterades.

   

   

  Några besked ville inte politikerna lämna, men en lista med våra synpunkter skall sammanställas och distribueras. (Se mailväxlingen med Cuénant nedan) // MW). En hel del av diskussionen kom att handla om gatukostnadsutredningens trovärdighet. Att kommunen blåvägrar lämna ut information om beräkningsgrunderna gör att vi starkt ifrågasätter denna. Denna vägran är för övrigt också JO-anmäld. En enkel uppskattning  baserad på en kalkyltariff som används av företag i branschen visar också att gatukostnaden rimligtvis borde ligga i samma härad som den gjort i Viby, Sjöberg och Lövbrunna i Täby

   

  Vi uppskattar att våra folkvalda politiker nu faktiskt börjat lyssna på oss ..folk! Nu vill vi också gärna se att våra synpunkter tas med i beslutsprocessen.

   

  Här en mailväxling med Thomas Cuénant efter mötet.

   

   

  2010-12-08: Beslut i fullmäktige uppskjutet. Kommunen skriver:

   

  Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp

  Publicerat: 7 december 2010
  Kategori: Bostad & miljö

  Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslutade den 6 december att senarelägga antagandebeslutet om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta. (Mötesprotokollet här)

  Enligt det tidigare tidsschemat skulle kommunfullmäktige besluta om antagande den 15 december.

  – Det är ett stort projekt och alla delar har ännu inte riktigt fallit på plats. Det handlar om exploateringsavtal med stora bygg- och fastighetsföretag som ännu inte är helt färdigförhandlade. För att inte riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader skjuter vi på besluten till någon gång under det första halvåret 2011, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande, kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP).

  Utskottet beslutade även om att komplettera direktiven till kommunledningskontoret för kommande etapper av planläggningen.

  - Vi behöver bland annat titta på alternativa lösningar för utvecklingen av Edsbergs idrottsområde och förbindelserna för trafiken mellan Edsberg och Väsjöområdet samt att kommunicera detta på ett bra sätt, säger Gabrielsson.

   

     
   

  2010-11-30: Diskussion med nya kommunledningen

   

  Sollentunapartiet kallade till en litet diskussionsmöte mellan kommunens nya Moderata styre, Naturskyddsföreningen, Villaägarnas riksförbund (deras jurister) och Väsjö tomtägarförening. Syftet var att ge oss möjlighet att advokera vår sida av saken inför Gabrielssons och tjänstemännens försök att i elfte timmen driva igenom dagens planförslag i kommunfullmäktige 15 dec. Douglas Lithborn och nya ordförande för Plan och Exploateringsutskottet Thomas Ardenfors (som alltså formellt övertar ansvaret från Lennart Gabrielsson vid årsskiftet) ställde upp och lyssnade aktivt, och förhoppningsvis tog till sig av våra argument. Målsättningen från vår sida var att kommunicera vår vilja att konstruktivt samarbeta och slipa till de uppenbara bristerna i tjänstemännens planförslag. Såväl Sollentunapartiet som Naturskyddsföreningen framförde samma budskap, att om vissa (inte allt för omfattande) justeringar görs finns inget skäl för naturskyddsföreningen att stå kvar vid sitt överklagande av strandskyddet. Villaägarnas chefsjurist anförde att Tomtägarföreningens juridiska ställning är synnerligen stark, och vilar på flera uppenbara fel i planförslaget.

   

  Tomtägarföreningen anförde följande:

   

  Gabrielssons blogg 12/11; Vad menar karln? Desavouerar han inte den nye ordf? (...jo!)


  Väsjötippens innehåll, och illegala dumpningarna som gjorts i Väsjön under -70 talet måste utredas ordentligt innan man börjar riva för mycket i dyn och även bygga bostäder i anslutning till backen (på parkeringsplatsen). Det finns indikationer om att det kan lura ett nytt Teckomatorp i gyttjan. Det känns inte riktigt seriöst att Ragnsells gjort miljökonsekvensutredningen (OBS: 6 MB stor pdf!) som hela planen vilar tungt på (vilken utpekar hushållens avlopp som största orsaken till att Väsjön inte mår bra!). Jämför med den utmärkta utredning (OBS: 4 MB stor pdf!) Stockholms Universitet gjorde om området 2007.

   

  Not 20110428: Nedan några tidningsklipp från 1981, om vad som göms i snö..

  klipp 1, klipp 2, klipp 3, klipp 4, klipp 5, klipp 6, klipp 7

   


  Dokumenterat gatukostnadsreglemente saknas i kommunen..! (..policyn är PBL enl Hallmén)

  Sjöberg avböjde vägöverlåtelseavtal med kommunen 1973. Deras GK blev 23.830 kr/andel 1987-09-30, i dagsvärde ca 75 kkr (E84 grp 231). Detta är också i runda slängar vad Lövbrunna i Täby kostade häromåret. 

  (Som medveten och ansvarstagande konsument blir man ju då aningen fundersam…).

  Törnskogen överlät 2 ha mark -69 för 7 kkr (skuldavskrivning) + 150 kkr i gatu-upprustning t.o.m. -74. Ingen GK har senare utkrävts trots att prima gator anlagts. Törnskogen är ju redan detaljplanerad. Skall den omplaneras? Utgår då ny GK? Hur länge gäller en GK ersättning? Vad säger policyn..? (Törnskogens ca 340 villor har m.a.o. lagt ca 450 kr var då, (=> 1600 kr idag!), vi betalade ca 150 kr var då, men fick heller inga fina asfalterade gator (..eller VA)).

  (Törnskogens avtal: sida 1, sida 2)

  Uppskattat exploateringsöverskott
  Man kan se på det så här: Kommunen avser sig betala för en halv Kaj och halva Frestavägen. Som markägare kommer kommunen vara tvungen att betala delar av gatukostnaderna i etapp 1. Dessutom så kommer nog kommunen bygga skolor, förskolor, vårdboenden och gruppboenden i området. (Egentligen behöver inte kommunen bygga och äga dessa fastigheter men det har nog inte kommunen insett (en helt annan fråga - dock ganska intressant)) Uppskattningsvis kanske kostnaderna blir ca - 200 Mkr för kommunen.

  Stora delar av hela Väsjöprojektet ägs av Riksbyggen och HSB så här får inte kommunen några inkomster av markförsäljning. Här får kommunen inte heller några större kostnader för den delen heller. Kommunen får intäkter i de områden som kommunen är markägare. I de obebyggda områden som kommunen vill ha stadsbebyggelse och det idag inte finns ngn infrastruktur läggs dessa kostnader på exploatören och inte kommunen, vilket gör att det är intressant att titta på de områden som kommunen äger mark:

  I etapp 1 får inte kommunen så stora inkomster pga markförsäljningar, dock vissa kostnader, här kanske det är ett nollsummespel för kommunen.
  Etapp 2 (sydväst om Väsjön) och etapp 5 (sportfältet) får kommunen inkomster.... (Vet inte riktigt hur det är med etapp 3, väster om Frestavägen, har inte tagit med den)
  Etapp 2 kommer att utgöras av ca 800 lgh (enl föreslagen detaljplan) om man räkna med en medelstorlek på BOA 70 kvm/lgh, kommunen tar ca 4000/kvm BOA vilket ger en inkomst på ca 224Mkr. Om etapp 5 är lika stort blir inkomsten ca + 448 Mkr

  Med denna enkla kalkyl (MED GROVA dock realistiska UPPSKATTNINGAR) kan man se att kommunens vinst blir ca: 448 - 200 = 248 Mkr

  Uppskattad årlig intäkt
  Kommunens kommunalskattintäkt dividerat med antal innevånare, ger ca 40 kkr per capita (2008/2009). Hur många nya innevånare 2800 bostäder innebär är väl lite osäkert, men 6000 nya innevånare á 40k => ca 240 Mkr, (9000 nya => 360 Mkr) årligen i friska nya rara skattekronor. Klart att nya innevånare även genererar utgifter (fast även indirekta intäkter..) - på hela taget en rätt schyst investering kommunen kräver att vi gör åt dem!

  Vårt Förslag

  Att kommunpraxis följs!
  • ca 75 kkr / byggrätt en ”acceptabel” nivå för privatägda byggrätter, att användas helt fritt.. (-10% vid förtida reglering enl kommunpraxis ..läs Sjöberg)
  • 0:- för föreningens ca 100 (?) privatägda byggrätter (ursprungsfastigheterna) i enl. med avtalet 

  – alltså enligt kommunpraxis (läs Törnskogen).

  (alltså, för att kommunen inte skall bryta mot likställighetsprincipen skall delen med huset på inte påföras någon GK - enl Törnskogspraxis (för den är ju redan erlagd 1973). Avstyckningsrätterna bör i skälighetens namn inte kosta mer än ca 75kkr heller enl. Sjöbergspraxis).
  • Exploateringsavtal inom kommersiellt acceptabel smärtgräns (enl förslaget..?)
  • V/A enligt förslaget. 


  (Vårt förslag medför en ”lokal” inkomstreducering om max 30 - 50 mkr - att jämföras med exploateringsöverskottet..)

   

     
   

  2010-11-11: Protokoll från extra medlemsmöte, lördagen 2010-10-30 kl 13:00

   

  Ett extra medlemsmöte hölls lördagen 30:e oktober 2010 hemma hos Volle & Marianne Schröder. Ett 30 tal diskussionssugna medlemmar mötte upp, och vi beslöt enhälligt att Väsjö tomtägarförening snarast skall anslutas till Villaägarnas riksförbund för att styrka vår position vid förhandlingar med kommunen om gatukostnadsförslaget mm.

   

  Protokoll från mötet här..

  Bilaga (deltagarförteckning) här..

   

     

   

     

   

  Mer info om Villaägarnas riksförbund Här...

   

     
     
   

  2010-10-10: Kallelse till extra medlemsmöte, lördagen 2010-10-30 kl 13:00

   

  Bland annat på grund av Sollentunapartiets kraftiga framgångar i valkretsarna i Edsberg och runt Väsjön samt diverse annat mothugg har allianspolitikerna nu dragit sig tillbaka lite för att fundera igenom sitt förslag till exploatering av Väsjöområdet. Man har indikerat att det tidigast i december 2010 kan bli aktuellt att behandla ärendet i kommunfullmäktige.

   

  Väsjö tomtägarförening har fortsatt propagera för att gatukostnadsförslaget måste omarbetas, bl.a. genom att diskutera handlingsalternativen med olika jurister och genom diverse kontakter med berörda politiker.

   

  Tomtägarföreningen rekommenderar nu att ett extra medlemsmöte hålls för att konsolidera oss, dryfta vår fortsatta hållning i frågan och fatta beslut om ifall föreningen skall anslutas till Villaägarnas Riksförbund. Genom anslutning får vi väsentligt större tyngd i förhandlingar med kommunen och dessutom fri tillgång till deras juridiska expertis och hjälp. (Detta var t.ex. vad villaägarföreningen i Viby gjorde, med mycket gott resultat som följd, när kommunen tidigare försökte ta ut gatukostnader där).

   

  Kostnaden är att årsavgiften ökar från dagens 250 kr/år till 380 kr. För tomtägare som redan är medlemmar i Villaägarna blir detta dock en mycket god affär eftersom alla normala medlemsförmåner naturligtvis kvarstår och årsavgiften till Villaägarna då även inkluderar årsavgiften för Väsjö tomtägarförening. Det innebär alltså en besparing på 250 kr/år!

   

  Extra medlemsmöte utlyses till Lördagen 30:e oktober 2010 kl 13.00

  Plats: Hos Volle & Marianne Schröder, Spånvägen 3

   

  För er som inte har möjlighet att själv närvara vid det extra årsmötet kan fullmakt lämnas, klicka här för att ladda ner.

   

  Mer info om Villaägarnas riksförbund Här...

   

     
   

  2010-10-05: Ny artikel om området i lokaltidningen i Mitt i Sollentuna

   

    

  Sida 6 

     
   

  2010-09-30: Beslut i fullmäktige om detaljplanen dröjer.. 

   

  Kommunen kommer tidigast att fatta beslut om detaljplanen i december. Den politiska majoriteten har fått sig ett par rejäla funderingar efter att Sollentuna partiet gått fram ordentligt i Edsberg och i valkretsarna kring Väsjön. De jurister som fick i uppdrag av kommunen att utreda om vårt avtal gäller eller inte, har kommit fram till att kommunen nog har rätt, avtalet gäller endast befintliga vägar, inte nya. Nya jurister vi bett undersöka saken har dock antytt att avtalet visst bör gälla och att detta bör prövas i domstol (..att anlägga vägar ovanpå våra befintliga och hävda att de är nya är tveklöst kreativ argumentation!)

   

     
   

  2010-09-22: Interpellation av Sollentunapartiet om vägavgifterna 

   

    Interpellation 2010-09-22

   

     
   

  2010-09-22: Artikel om området i lokaltidningen i Mitt i Sollentuna

   

   

  Sida 1              Sida 5

   

     
    2010-08-21: Notat från Samrådsmöte med kommunpolitikerna 21/8-10:

   

  Ett uppföljande möte till det som hölls 5:e juni med Douglas Lithborn genomfördes 21:e aug. Denna gång medverkade även Lennart Gabrielsson (FP), Sonia Lunnergård (KD) samt ett 50 tal berörda Väsjöbor. Väsjö tomtägarförening framförde bl.a. sitt ogillande av gatukostnadsförslaget, och en i övrigt hyfsat konstruktiv dialog hölls mellan berörda fastighetsägare och närvarande politiker. Man lät veta att i framtiden skall en bättre samverkansdialog hållas direkt mellan politiker och boende då det visat sig att tjänstemannasamverkan inte fungerat tillfredsställande under planeringsprocessen. Politikerna berättade vidare att den i särklass  tyngsta posten i gatukostnadsförslaget är lokalgatorna (141 kkr av 168 kkr per andel). Beräkningsgrunden för dessa kostnadsuppskattningar ifrågasätts dock starkt av oss boende. Avsaknaden av insyn i kalkylerna gör det ju helt omöjligt för oss som faktiskt förmodas betala för kalaset, att bedöma rimligheten i kostnaden. Risken med att skapa rymliga kalkylkostnadsramar är att när en upphandling väl sker blir den självuppfyllande (enligt Parkinsons lag!).

  Följande överenskoms:

  * Politikerna skall på nytt låta en jurist granska avtalet från 1973 mellan tomtägarföreningen och kommunen ur ett civilrättsligt perspektiv, då vi envist hävdar att gatukostnadsförslaget i sin nuvarande form är ett uppenbart avtalsbrott. Detta är vidare en fråga av stor principiell betydelse, då det påverkar kommuners trovärdighet som avtalspart. Är det för en kommun med hänvisning till PBL möjligt att ogiltigförklara alla tidigare ingångna överenskommelser kan detta få stora konsekvenser. Även för framtida överenskommelser.
  * Man lovade fundera över alternativa metoder för betalning av gatukostnadsersättningen (t.ex. uppskov till en faktisk avstyckning/försäljning sker).
  * Någon form av fortsatt dialog med oss boende skall hållas före man går till beslut i fullmäktige i höst.

   

  not 2010-08-27: Respons från kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott i form av en uppdragsbeskrivning åt kommunledningskontoret att utreda ett par av de frågeställningarna som dryftades på mötet. // MW     
    2010-06-17: Uppdateringar av Detaljplan för Södersätra och Kastellgården.

   

  Justeringarna finns beskrivna i följande brev till tomtägarföreningen, daterat 2010-06-10 från planarkitekt Mats Lindström. 

  Sida 1, Sida 2  Uppdaterade plankartor bifogades även brevet. 

  (Den som vill ta del av kartorna kontaktar lämpligen mig på 073-9923371 // Micke)

   

  Observera att den som vill inkomma med synpunkter på uppdateringarna måste göra detta till kommunen före 2010-06-30.

   

    2010-06-06: Träffsäker sammanfattning av "Väsjö Sjöstad":

  Hej Micke!
  Jag blir bara mer och mer upprörd över denna så kallade kaj. En kaj för mig är en plats där man kan se båtar (inte små gummibåtar) komma och gå. Man bygger inte en kaj i en liten 1,5 m djup pöl, som man inte kommer någon vart i. Ska man försöka göra ett miniminimini Hammarby Sjöstad? Ska dom lägga dit någon gammal pråm eller något, som får en vision av hav?
  Har någon tänkt på de stackare som ska bo där. Vet dom hur snökanonerna låter hela nätterna och hur ljudet förstärks över "sjön"? Hur klarar själva Väsjön av att försörja en högre backe och samtidigt en förminskning av sjön? Rekreation.............. Man försöker få folk att tro att en konstgjord miljö är bättre än den miljö vi lever i nu. Hur dumma tror dom att vi är egentligen?
   
  Hälsningar Gun
   
  PS. Stackars grodor som inte kommer att fatta innebörden av Grönt stråk, de kommer att ligga i drivor efter asfalten. DS

   

  2010-06-05: Notat från möte med Douglas  Lithborn 5/6-10:

   

  Douglas Lithborn (M), ordförande i Sollentuna kommunfullmäktige samt vise ordförande i plan- och fastighetsutskottet kom på besök och lyssnade på våra synpunkter gällande planerna för området i allmänhet och föreningens åsikter om gatukostnadsutredningen i synnerhet. Det var ett givande möte, Douglas berättande att planprocessen är en mycket stor och tung process att hantera och att inga beslut i ärendet kommer att tas före valet i höst. Han tog med sig ett antal frågor och synpunkter att besvara, och ett uppföljande möte är bokat 21 augusti kl. 10.00

   
   

  2010-06-02: Tomtägarföreningens vägöverlåtelse från 1973:

   

  Här är lite spännande historisk fakta i målet. 1973 träffades Tomtägarföreningen avtal enligt nedan med kommunen. Exakt vad det infacto innebär i dagsläget, och vilka (om några) implikationer det kan få på kommunens möjlighet att utkräva vägavgifter återstår att se. Kommunens jurist skall få granska det och komma med sina synpunkter.

   

  1 Kommunfullmäktigeprotokoll

  2 Avtal mellan Väsjö Tomtägarförening och Sollentuna Kommun

  3 Kvitto delbetalning 1, delbetalning 2

   

  PS: Definition av "Väghållning" se väglagens 4§.. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19710948.htm

       och "för all framtid" är en väldigt lång tid... :)

   

   

  2010-06-02: Notat från Mathias och Jeanettes möte med Torbjörn Johansson 1/6-10:

   

  Här följer en kortfattad resumé om vad Thorbjörn tyckte verkade vara orimliga kostnader
  (Mattias - fyll på eller rätta mig om jag har fel):

  1. Kostnaden för Frestavägen bör tas bort från gatukostnaden
   Det är en allmän väg som inte behöver dras om för boende i Södersätra. Frestavägens sträckning från Norrsätra och mot Väsby/Täby är dessutom statligt ägt av Vägverket och det är väl troligt att även sträckningen från Norrsätra och mot Vaxmora även var statligt ägt fram till Norrortsledens tillkomst (detta har vi dock inte kollat). Även om komunen har tagit över ägnandet av vägen har inte funktionen/nyttjandet av vägen ändrats för oss i Södersätra. (ca 43 tkr/andel?)
  2. Kostnaden för kajanläggningarna och torget bör tas bort från Gatukostnadsutredningen
   Kajanläggningarna kommer främst att nyttjas av boende i flerbostadshusen, samt för handel och kontor i området. (ca 9 tkr/andel)
    
   Ev kanske vi ska vara med och betala bryggan som sträcker sig på vår sida av sjön, den del som går utanför de tre tomter som ligger mellan badplatsen och eljusspåret.
  3. Kostnaden för Gröna stråk bör tas bort från gatukostnaden
   De gröna stråk som beskrivs är av karaktären generalplananläggning, som förbinder olika delar av kommunen med varandra, i detta fall våra sjöar, Snuggan, Väsjön och Rösjön.

   Dessutom är det brukligt att geotekniska utredningar mm ligger i detaljplanekostnaden, och kan tas ut som en avgift av nyinflyttade (ej belasta befintliga fastighetsägare)
  4. Thorbjörn reagerade också på två olika påslag, som kraftigt kan ifrågasättas:

   A) Budgetreserven på 10% av gatukostnaden - ett påslag som det inte finns något stöd i lagen att ta ut
   B) Detajeringsgradspåslag 15% av gatukostnaden - hur motiveras detta påslag

  Mattias notat; Några ytterligare noteringar från mötet med Torbjörn:

  1. Gatukostnadsutredningen har stora inslag 'projektledning' och 'utredning och projektledning'. Dels verkar dom stora i förhållandet till jobbet som ska göras. Dels ska det mesta av detta vara gjort när man tar fram stadsplanen och kostnaden för stadsplanen ska Kommunen sedan ta in via bygglovsavgifter. Här ser det ut som vi får betala detta två gånger.

  2. Hela Gatukostnaden är otydligt specificerad. Frågor som vilka vägar ingår, hur många meter av denna speciella väg, vad kostar vägen per meter. Det samma gäller kaj och brygganläggningar, dvs vilken typ, hur många meter, vad koster dessa per meter, etc. Om inte detta är tydligt specificerat så går det inte att se hur dessa belopp är framräknande och det finns inte heller möjlighet att verifiera dessa kostnader.

  3. Under punkten 'Kostnaden för kajanläggningarna och torget bör tas bort från Gatukostnadsutredningen' ska man också notera att dessa anläggningar måste finnas där för att Kommunen ska få dispens från 'Strandskyddslagen' och detta är inget som krävs för att kunna planera småhus område, dvs vi är inte beroende av detta.

   

   
  2010-05-16: Mathias har föreslagit att vi som vill göra uppror mot vägkostnadsförslaget låter en juristfirma med erfarenhet av PBL redan nu göra en granskning av vilken juridisk grund vi står på, ifall vi skall gå i klinsch med kommunen. Se nedan: 

  Den 24 maj 2010 12.52 skrev Mathias Starborg:

  Hej !

  På rekommendation från Thomas Kalbro, Professor på KTH inom området:
  http://intra.kth.se/ organisation/sok-anstalld?_ flowId=user-flow&kthId= u1s0qhla
  och så har jag bestämt mig för att använda en annan Advokatfirma i detta ärende:

  http://www.bryggan.se/
  Advokat (?): Torbjörn Johansson

  Jag har pratat Torbjörn och fick ett mycket gott intryck. Han skulle ha runt ~5h för jobbet och han tar 1700 SEK per timme plus moms.
  Jag har bokat ett möte med honom den 1/6 för att gå igenom detaljerna och han har lovat att ta fram ett utkast innan den 5/6 (mötet med Plan- och Fastighetsutskottet). Har även skickat ett informationsmail till honom som är bifogat i detta mail.

  Vid samtalet med Torbjörn så tyckte han att våra synpunkter lät rimliga. En sak som han reagerade på var informationen om att Sollentuna kommun tidigare bara använt sig av "Gatukostnader" för Viby men senare inte använt sig av detta i Sjöberg. Om vi kunde styrka detta, så lät det som Kommunen har en del att förklara varför man byter ståndpunkt.

  Så kan någon hjälpa till att ta fram handlingar som styrker att Kommunen har hanterat denna typ av ärende olika?

  Annan information som är användbar i sammanhanget är andra Gatukostnadsutredningar som skett i grann Kommunerna, med hjälp av dessa kan man göra en rimlighetsbedömning av själva beloppet. Dessa handlingar är offentlighandling och kan begäras ut av Kommunerna. Så även detta kan någon få hjälpa till med att hitta information. Det kostat mindre för oss att hämta in denna än att låta Juristerna göra detta jobb.

  Även vem som hanterar (äger/förvaltar) Frestavägen är intressant för ur en gatukostnadssynpunkt, något att utreda.

  PS: intressant artikel i ämnet: http://www.byggindustrin.se/ vartannat-exploateringsavtal- saknar-lags__121

     
  Yttranden på utställt förslag 18 feb - 18 mars:
   

  2010-03-18: Väsjö tomtägarförening har inlämnat ett gemensamt yttrande rörande gatukostnadsförslaget:

   

  Kommunledningskontoret 
  Turebergs torg l 
  191 86 Sollentuna 
  kommunstyrelsen@sollentuna.se

  Yttrande om gatukostnadsutredning Dnr 2008/235 KS.328 

  Väsjö tomtägarförening anför följande synpunkter gällande gatukostnadsutredningen för Väsjöområdet Fördelningsområde 1, daterad 2010-01-26.

  Vi motsätter oss förslaget då vi anser det fullkomligt orimligt att vi fastighetsägare i Södersätraområdet skall finansiera om- och utbyggnad av Frestavägen - då denna är allmän väg som, förutom att möjliggöra access till Södersätra, utgör alternativ genomfartsled för boende i Täby, Täby kyrkby, Upplands Väsby etc. Vi anser att kostnader för byggande av brygganläggningar, betongbarriärer samt eventuell flytt av Frestavägen etc. skall bäras av kommunen och av dess egna byggrätter. Detta då nyttan av dessa är kommunens eget då ändring av Frestavägens dragning, betongbarriärer, brygganläggningen och grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus på kommunens egen mark och inte på något vis gynnar oss fastighetsägare i Södersätra. Eventuella brygg- eller hamnanläggningar i Väsjön anser vi oss inte behöva!

  Vi anser också att nivån på kostnaden som föreslagits oss synnerligen oskälig. Vi anser vidare att kommunens referens till kommunpraxis gällande uttag av vägkostnadsavgifter av fastighetsägare är direkt missvisande. För nybyggnad och upprustning av kommunala gator finns regler i Plan- och bygglagen (PBL) som tillåter kommunen som huvudman att ta ut kostnader av fastighetsägarna i området. Det är dock endast 30 av Sveriges 290 kommuner som under 2000- talet tillämpat systemet, och då har fler än en tredjedel av dessa endast tagit ut gatukostnader en gång. Systemet har ansetts krångligt och administrativt betungande att tillämpa, vilka har varit orsaker till att vissa endast tillämpat systemet en gång under 2000-talet, samt att närmare 90 % av Sveriges kommuner har valt att låta bli *.

  Praxis torde väl således vara att gatukostnad normalt ej debiteras fastighetsägare! 

  Gemensam protestlista mot gatukostnadsutredningen kommer att inlämnas separat till kommunfullmäktige. Eventuellt antagande av förslaget i dess nuvarande form kommer att behöva prövas i domstol.


  Sollentuna 18 mars 2010


  Mikael Wiberg 
  Nordmannavägen 10
  Ordförande Väsjö tomtägarförening

  * Referens: Examensarbete i fastighetsvetenskap KTH EX-07-169

     
   

  2010-03-17: inlägg från Frestavägsbo:

   

  Tack Otto! 
  Bra att du påminner oss så vi inte missar chansen att påverka. Här kommer vårt utkast till skrivelse. 

  Med vänlig hälsning
  Niklas

   

  Yttrande detaljplan Väsjön

  Kommunstyrelsen 
  191 86 Sollentuna
  kommunstyrelsen@sollentuna.se

  Dnr 2008/235 KS.328
  Dnr 2008/716 KS.203
  Dnr 2008/628 KS.205

  Synpunkter på detaljplan och gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet. Detaljplan för Väsjön mellersta, Väsjöområdet. Fastighetsplan för kv. Elddopet, Väsjöområdet.
  Det kan konstateras att tidigare yttranden från alla boende i området haft en anmärkningsvärt liten inverkan på planarbetet . 
  Sammanfattningsvis yrkar vi på följande
  1. Att strandskydden bevaras och att stor miljöhänsyn tas i alla delar av planeringen
  2. Att Frestavägen behåller sin nuvarande sträckning och minskas i bredd. 
  3. Att kostnaderna för byggande av bryggor och kajanläggningar fullt ut bärs av kommunen och dess byggrätter
  4. Att Frestavägen från början planeras med möjlighet till närliggande utfarter från båda sidor av vägen
  5. Att exploateringsnivån minskas och att översiktsplanen riktliner för området följs
  6. Att remisstiden förlängs för alla och att information går ur om detta. Mindre än 1 månad från att vi fick brevet om utställning till att yrkandena skulle vara inne kan inte vara rimligt. 

  1. Att strandskydden bevaras och att stor miljöhänsyn tas i alla delar av planeringen
  Behåll strandskydden kring sjöarna i Väsjöprojektet. I kommunens planförslag ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna helt tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för de två andra sjöarna Snuggan och Fjäturen som också starkt berörs av den planerade hårda exploateringen av Väsjöområdet. Vi yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enigt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ ("att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet"). 
  Om skydden för stränderna tas bort kommer det rika friluftslivet försämras. Vid planläggningen av området måste naturen bevaras på ett sådant sätt att djur- och växtlivet även i fortsättningen kan frodas. Därför behövs betydligt bredare bevarade naturstråk igenom området. Utöka de gröna korridornarna och bevara sportfältet och motionsspåren.


  2. Att Frestavägen behåller sin nuvarande sträckning och minskas i bredd. 
  Vi yrkar att Frestavägen behåller sin nuvarande sträckning och minskas i bredd. Vi vill inte ha någon "Boulevard" på 17-18 meters bredd som medför att delar av våra tomter hotas med expropriation.
  Kommunen har tidigare angivit att Frestavägen, av geotekniska skäl, måste flyttas norrut hela vägen förbi Väsjön till Kastellgården för att en kostnadseffektiv breddning av densamma skall vara möjlig. Med anledning av detta begärde kommunen en utredning av WSP Samhällsbyggnad, Geoavdelningen för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av vägen. 
  Vi har tagit del av den utredning (planeringsunderlag Uppdragnr10083387/10088939) som kommunen beställt och där framgår , tvärt emot vad kommunen påstått, att Frestavägen kan behålla sin nuvarande sträckning utan att detta innebär någon väsentlig merkostnad vid breddning till planerad storlek. Dessutom har vägen nu minskats med 1 meter i bredd, jämfört med kommunens väl tilltagna föreslagna breddning, vilket ytterligare minskar trovärdigheten i kommunens hållning. Vi yrkar på att en ny utredning med de nya förutsättningarna genomförs, dvs att den korrekta bredden på vägen används i beräkningarna. 
  Enligt vår uppfattning kan det inte vara rimligt att kommunen på detta sätt utökar och höjer värdet på sin egen exploaterbara mark genom att, helt i onödan, expropriera privat mark, speciellt inte om detta sker under falska förespeglingar. Vi vill därför att kommunens internrevisorer undersöker om kommunens företrädare verkligen har motiverat den föreslagna vägsträckningen och tillhörande markexproprieringen på ett korrekt och sanningsenligt sätt.
  Sammanfattningsvis ser vi redan på denna beräkning (som dessutom inte använt sig av korrekt bredd på vägen) att Frestavägen inte behöver flyttas och ingen expropriation av våra tomter krävs. En flyttning av vägen och expropriation av delar av våra tomter skulle medföra kraftigt försämrade marknadsvärden i betydligt större grad än den påstådda vinst en flyttning av vägen skulle framkalla. 
  Om kommunens plan ändå genomförs medför det ytterligare kostnader för oss boende i området. För att området mellan Frestavägen och Väsjön ska kunna bebyggas måste Väsjön fyllas ut. Detta medför att sjöns yta minskar samt att gatukostnaderna ökar med enda syfte att anlägga en konstgjord yta i sjön för kommunen att sälja till byggbolag. Således tvingas fastighetsägarna och kommuninvånarna att betala för anläggning av den konstgjorda ytan i Väsjön som är nödvändig för att kommunen skall kunna sälja marken.
  Eftersom det egentliga skälet till att flytta Frestavägen är att kommunen vill få ett tillräckligt stort område för att kunna sälja mark till bostadshus, bör den privata mark, som mot alla fastighetsägares vilja exproprieras, prissättas på samma sätt som den mark som friläggs genom detta hos kommunen. Om vår mark prissätts enligt kommunens planer kommer vi förlora miljoner och tvingas bort från våra hem utan egentlig ersättning.

  3. Att kostnaderna för byggande av bryggor och kajanläggningar fullt ut bärs av kommunen och dess byggrätter
  Vi yrkar på att kostnaderna för byggande av bryggor och kajanläggningar skall bäras av kommunen och dess byggrätter. Nyttan av bryggor och kajanläggningar är till största delen kommunens. Detta då uppförande av kajanläggning, bryggor och dess grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av höghus på kommunens egen mark. Denna kostnad skall därmed inte bäras av fastighetsägarna i området, utan av kommunen.

  4. Att Frestavägen från början planeras med möjlighet till närliggande utfarter från båda sidor av vägen
  Kommunens företrädare har flera gånger påstått att det av trafiksäkerhetsskäl inte är möjligt att ha flera närliggande utfarter ut till Frestavägen. Trots detta finns det i planförslaget fler än tio sådana närliggande utfarter inritade från östra sidan av Frestavägen. Vi yrkar därför att den nya Frestavägen redan från början planeras med möjlighet till närliggande utfarter även från västra sidan av Frestavägen. Även i detta fall undrar vi om kommunens företrädare verkligen har motiverat föreslagna vägsträckningar på ett korrekt och sanningsenligt sätt och vi kräver att kommunens internrevisorer kommer med ett utlåtande.

  5. Att exploateringsnivån minskas och att översiktsplanen riktliner för området följs
  I programförslaget från maj 2005 angavs 1500 lägenheter. Sedan ökar kommunen till det dubbla pga en felräkning. Detta är orimligt. Istället för att öka antalet bostäder yrkar vi på att färre vägar byggs väster om Frestavägen eftersom naturen är kuperad och därmed blir orimlig dyr att bebygga. Efter att ha studerat inkomna yttranden framgår tydligt att en betydande majoritet inte vill ha denna exploateringsgrad som nu föreslås. Det finns således andra intressen som styr och det kan inte sägas att kommunen arbetar för sina uppdragsgivare dvs kommunens medborgare och skattebetalare. Vi yrkar på att ni återgår till samrådsförslag 1. Flerfamiljshusen söder om Väsjön kan vi acceptera endast upp till 3 våningars höjd från markplan inklusive eventuell vind.
  Vi håller med Naturskyddsföreningen som yrkar på "en mer måttlig utbyggnad av Väsjöområdet och en kraftigare stadsförtätning i Centrum och Stinsenområdet också med bostäder på sikt skulle minska bilberoendet och bidra till ett långsiktigt hållbart stadsbyggande i kommunen."
  Länsstyrelsen skriver i tidigare remissvar angående Planutformning, allmänt
  "Föreliggande planförslag innebär en avvikelse från översiktsplanens redovisning av framtida bebyggelseområden i kommunen och en betydligt högre exploatering även i förhållande till programskedet. Det är Länsstyrelsens uppfattning att den föreslagna exploateringen, med beaktande av lokala och regionala allmänna intressen som väg- och kollektivtrafikfrågor, gång-, cykel och gångstråk, naturvärden och strandskydd bättre hade kunnat behandlas i form av en fördjupning av översiktsplanen. En översiktsplan får en starkare politisk förankring och innebär ett tydligare ställningstagande från regionala och statliga aktörer än ett planprogram".
  Planförslaget avviker från översiktsplanens riktlinjer bl a vad gäller typ och omfattning av bebyggelse, liksom att områden som enligt översiktsplanen är avsedda för rekreation föreslås bebyggas och att områden med värdefull natur berörs. Genomförande av planen skulle medföra en betydande miljöpåverkan. Vi motsätter oss allt som avviker från översiktsplanens riktlinjer. En ny översiktsplan måste tas fram.
  Samtrådsförslag 1 skulle bättre följa översiktsplanen och vi yrkar på en återgång till den.

  6. Att remisstiden förlängs för alla och att detta kommuniceras brevledes. Mindre än 1 månad från att vi fick brevet om utställning till att yrkandena skulle vara inne kan inte vara rimligt.
  Vi saknar i kommunens utskick genomförandebeskrivning för Väsjöprojektet liksom Seabs plankarta för placering av återvinningstationer. Vi saknar även karta för placeringen av mobilmaster. Dessa punkter är några av de saker vi vill ha chans att ha synpunkter på. 

   

     
   

  2010-03-17: Utkast till yttrande (med väldigt mycket kopierat från Niklas yttrande ovan) // Mikael Wiberg

  Kommunledningskontoret 
  Turebergs torg l 
  191 86 Sollentuna 
  kommunstyrelsen@sollentuna.se


  Synpunkter på detaljplan och gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet. Detaljplan för Väsjön mellersta, Väsjöområdet. Fastighetsplan för kv. Elddopet, Väsjöområdet.

  Dnr 2008/235 KS.328
  Dnr 2008/716 KS.203
  Dnr 2008/628 KS.205

  1. Att strandskydden bevaras och att stor miljöhänsyn tas i alla delar av planeringen
  Behåll strandskydden kring sjöarna i Väsjöprojektet. I kommunens planförslag ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna helt tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för de två andra sjöarna Snuggan och Fjäturen som också starkt berörs av den planerade hårda exploateringen av Väsjöområdet. Vi yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enigt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ ("att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet"). 
  Om skydden för stränderna tas bort kommer det rika friluftslivet försämras. Vid planläggningen av området måste naturen bevaras på ett sådant sätt att djur- och växtlivet även i fortsättningen kan frodas. Därför behövs betydligt bredare bevarade naturstråk igenom området. Utöka de gröna korridorerna och bevara sportfältet och motionsspåren.

  2. Att Frestavägen behåller sin nuvarande sträckning och minskas i bredd 

  3. Att kostnaderna för byggande av bryggor och kajanläggningar fullt ut bärs av kommunen och dess byggrätter. Nyttan av bryggor och kajanläggningar är till största delen kommunens. Detta då uppförande av kajanläggning, bryggor och dess grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av höghus på kommunens egen mark. Denna kostnad skall därmed inte bäras av fastighetsägarna i området, utan av kommunen. Kommunens rätt att debitera denna typ av kostnad, och i föreslagna nivåer med hänvisning till PBL, ifrågasätts starkt, och går planerna vidare till beslut kommer detta att behöva prövas i domstol.

  4. Att ambitionsnivån på gatuförslaget för Södersätraområdet kraftfullt reduceras. Kommunens svar på tidigare inlaga i ärendet med argument; ”..sannolikt kommer de som flyttar in i området för att bosätta sig där permanent att ha krav på asfalterade gator” kan lätt anses ovederhäftig och ej faktabelagt. I kommunen finns redan idag flertalet förtätade områden med grusvägar som fungerar utmärkt, såsom Edsviken, Töjnanområdet, Norrviken/Rotebro samt Törnskogen. Se bifogad bilaga ”Upprustning av grusvägar i Sollentuna Kommun” (grusvagar.pdf), och notera särskilt formuleringen i dokumentet; ” Fördelen med denna metod är att strukturen av en grusväg finns kvar och förnimmelsen av idyllisk lokalväg bibehålls”. Detta är vad vi efterfrågar!

  5. Att exploateringsnivån minskas och att översiktsplanen riktliner för området följs
  I programförslaget från maj 2005 angavs 1500 lägenheter. Sedan ökar kommunen till det dubbla. Detta är orimligt. Istället för att öka antalet bostäder yrkar vi på att färre vägar byggs väster om Frestavägen eftersom naturen är kuperad och därmed blir orimlig dyr att bebygga. Efter att ha studerat inkomna yttranden framgår tydligt att en betydande majoritet inte vill ha denna exploateringsgrad som nu föreslås. Det finns således andra intressen som styr och det kan inte sägas att kommunen arbetar för sina uppdragsgivare dvs kommunens medborgare och skattebetalare. Vi yrkar på att ni återgår till samrådsförslag 1. Vi håller med Naturskyddsföreningen som yrkar på "en mer måttlig utbyggnad av Väsjöområdet och en kraftigare stadsförtätning i Centrum och Stinsenområdet också med bostäder på sikt skulle minska bilberoendet och bidra till ett långsiktigt hållbart stadsbyggande i kommunen."
  Länsstyrelsen skriver i tidigare remissvar angående Planutformning, allmänt
  "Föreliggande planförslag innebär en avvikelse från översiktsplanens redovisning av framtida bebyggelseområden i kommunen och en betydligt högre exploatering även i förhållande till programskedet. Det är Länsstyrelsens uppfattning att den föreslagna exploateringen, med beaktande av lokala och regionala allmänna intressen som väg- och kollektivtrafikfrågor, gång-, cykel och gångstråk, naturvärden och strandskydd bättre hade kunnat behandlas i form av en fördjupning av översiktsplanen. En översiktsplan får en starkare politisk förankring och innebär ett tydligare ställningstagande från regionala och statliga aktörer än ett planprogram".
  Planförslaget avviker från översiktsplanens riktlinjer bl a vad gäller typ och omfattning av bebyggelse, liksom att områden som enligt översiktsplanen är avsedda för rekreation föreslås bebyggas och att områden med värdefull natur berörs. Genomförande av planen skulle medföra en betydande miljöpåverkan. Vi motsätter oss allt som avviker från översiktsplanens riktlinjer. En ny översiktsplan måste tas fram. Samtrådsförslag 1 skulle bättre följa översiktsplanen och vi yrkar på en återgång till den.

  6. Att remisstiden förlängs för alla och att detta kommuniceras brevledes

  Mindre än 1 månad från att vi fick brevet om utställning till att yrkandena skulle vara inne kan inte vara rimligt.

   

   

  Sollentuna 17 mars 2010

  Mikael Wiberg

  Nordmannavägen 10 (Södersätra 2:20)  

     
   

  2010-03-15: Brev från Otto & Denise på Frestavägen:

   

  Hej på er alla

  Bifogar här vårt svar på detaljplanerna och gatukostnadsutredningen.
  Använd om ni vill, hela eller delar av denna skrivelse, lägg till eller dra ifrån.

  Beakta dock en sak, att om ni inte inger något yttrande till kommunen i dessa ärenden senast på torsdag den 18/3 så har ni gått miste om er rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanerna när det är dags för det.

  Glöm ej att ange diarienummer för detaljplan respektive gatukostnadsutredning.

  Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor om detta när ni vill.
  För tyngre juridiska frågor måste ni dock vänta enär Denise är bortrest nästa vecka

  Vänligen

  Otto o Denise

  Otto Runmark
  08/7452900
  Mobil: 0705314001
  otto.se@telia.com


  Denise Lagercrantz
  08/359068
  Mobil:
  0739662230
  denise.se@telia.com

   

  Yttrande:

   

  Kommunledningskontoret 
  Turebergs torg 1
  191 86 Sollentuna


  Yttrande ang detaljplan för Väsjön Mellersta, Väsjöområdet, Dnr 2008/716 KS. 203

  Frestavägens sträckning
  Vi ifrågasätter varför kommunen inte beaktat våra synpunkter i denna del då en slående majoritet av fastighetsägarna i området tycks hålla med oss.

  Kommunen har bemött våra synpunkter ang Frestavägens sträckning. I bemötandet anges att: ”En breddad Frestaväg med nuvarande sträckning och ändrade pulshöjder innebär ökad last samt framförallt även belastning på en bredare yta, vilket är osäkert om nuvarande grundläggning är dimensionerad för. En eventuell förstärkning för en breddning av Frestavägen i nuvarande läge kan kräva grundläggning med borrade stålkärnepålar för att få en säker grundläggning.”

  Det är inte visat att kommunens bemötande bygger på några objektiva grunder. Det tycks snarare vara så att bemötandet bygger på spekulationer och subjektiva åsikter från kommunens sida. 

  Med hänsyn till detta vidhåller vi vårt yrkande om att Frestavägen skall bibehålla sin nuvarande stäckning enligt vårt tidigare yttrande i september 2009. 

  Frågan om byggnation av flerfamiljshus eller affärslokaler mellan Frestavägen och Väsjön
  I handlingarna framgår inte vad kommunen har för avsikter i frågan om eventuell byggnation av flerfamiljshus eller affärslokaler mellan Frestavägen. Vi vill i vart fall framhålla att vi även här står fast vid vad vi tidigare yttrat i september 2009.

  Frågan om bryggor samt kajanläggning 
  Nyttan av bryggor och kajanläggning är till största delen kommunens. Detta då uppförande av kajanläggning, bryggor och dess grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus på kommunens egen mark. Denna kostnad skall därmed inte bäras av fastighetsägarna i området, utan av kommunen.


  Sollentuna den 11 mars 2010


  Denise Lagercrantz Otto Runmark
  Törnskogen 4:14 

     
   

  2010-02-19: Kommunen ställer nu ut sitt förslag t.o.m. 2010-03-18, och har distribuerat sitt planförslag till berörda parter. Inga väsenvida skillnader noterade jämfört med samrådsförslag 3, t.ex. fortfarande seriöst dyr gatu- och anläggningskostnad m.m.. // MW

     
   

  2010-02-09: Info från kommunen:

   

  Hej,

  jag ställde en fråga till kommunen förra veckan. Undrade när protokollet skulle komma från kommunstyrelsens sammanträde där Väsjöområdet skulle diskuteras. Det lades ut ganska omgående på kommunens hemsida. Jag undrade också om datumet för utställningen skulle hålla.
  Mitt brev vidarebefordrades till Birgitta Eriksson som är plansekreterare. Följande svar kom per mail för en stund sedan:

  Hej
  Detaljplan och gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, detaljplan för Väsjön Mellersta, fastighetsplan för Kv. Elddopet, Väsjöområdet, kommer att  finnas utställda för granskning i Turebergshusets entréplan, Turebergs torg, fr o m 2010-02-18 t o m 2010-03-18. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på kommunens webbplats www.sollentuna.se .
  Med vänlig hälsning
  Birgitta Eriksson
  .............................. ................
  Birgitta Eriksson
  Plansekreterare
  Kommunledningskontoret
  Sollentuna Kommun
  191 86 Sollentuna
  Tel: 08-579 210 53


  Ja, nu vet ni hur status är.
  Ha det gott önskar Helen

     
   

  2009-10-13: Vi har träffat Karin Sköld (exploateringsingenjör och ansvarig för gatukostnadsutredningen) nu på morgonen. Mötet var konstruktivt och bra, de synpunkter som vi haft gällande vår fastighet diskuterades och vi känner att det fanns utrymme för att kunna påverka, åtminstone i vissa frågor. Följande sades om de allmängiltiga frågorna:

  * Kostnaden för Frestavägen: I dokumentet om skickades ut innan sommaren stod det att fastighetsägarna i Södersätra kommer att få bekosta 50% av utbyggnaden av Frestavägen. Detta är enligt Karin ett missförstånd som beror på otydlighet i dokumentet. Det som gäller är att 50% av kostnaden för vägen ska hela utbyggnadsområdet betala (område 1-7), vilket betyder att fastighetsägarna i Södersätra kommer att betala 11%, inte varje fastighetsägare, utan hela området.. De övriga 50% ska skattefinansieras. Karin kommer arbeta med att förtydliga kostnaderna i nästa etapp.

  * Om man vill veta/påverka vart VA-avsättningen ska vara till sin tomt kan man kontakta Maria Öqvist på Sollentuna Energi.

  * En större lekpark med grillplats kommer att byggas i grönområdet vid dansbanan. Där kommer också en busshållplats finnas, med buss till Sollentuna C (Karin hade nyligen träffat SL).

  * En förskola med 3 avdelningar kommer finnas mitt i Södersätra, byggstart 2012, och beräknas vara färdig 2013.

  * En förskola med 5 avdelningar planeras i Norrsätra, och en förskola planeras i flerbostadsområdet.

  * En skola, årskurs F-9, planeras i närheten av Väsjöbackens parkering (mot Edsängen).

  Det var nog allt tror jag.

  Må så gott!
  Jeanette 

   

     
    2009-09-15: Kommunens Bygg & Plankontor uppmuntrar berörda fastighetsägare i Södersätra som har synpunkter att höra av sig och stämma tid för ett personligt möte, för att gå igenom de direkta konsekvenserna av planen för fastigheten i fråga, diskutera avstyckningar och andra praktiska detaljer..

  Kontakta planarkitekterna Radmila Kovacevic på tel. 08-579 215 23 eller Mats Lindström på 08-579 215 17.

  Kort referat från planarkitekternas möte med Jeanette & John idag: 

  Hej!
  Vi träffade Rada o Mats idag och diskuterade stadsplaneringen. Vi hade två allmänna frågor med oss, dels att vi vill behålla grusvägarna i området (vilket noterades, men Rada sa att väghållningsentrepenörernas synpunkter kommer att väga tungt, säkert tyngre än våra..) o dels förslaget att vi ska betala 50% av den nya Frestavägen. Vi hade en färgstark diskussion, som landade i att vi ska boka ett möte med Karin Sköld, som ansvarar för gatukostnadsutredningen. Rada sa i alla fall  att det var fler som hade reagerat starkt på att vi ska bära 50% av kostnaden, och antydde att det troligtvis kommer att ske en förändring i planen. Det känns i viktigt att vara där och "bråka" lite, för de tror att alla i området är jättenöjda!
  Våra andra frågor, gällande vår tomt o den branta början på Södersätravägen, noterades.

  Det var lite kort vad som sades.
  Mvh Jeanette

  2009-09-11: Torsdagen 10 september 2009 gick tiden ut för berörda parter att formellt inkomma med yttranden på kommunens planförslag. Den som missat "yttrandetågen" men ändå vill göra sin röst hörd kan förutom ett möte med planarkitekterna (se ovan) naturligtvis alltid höra av sig till kommunens politiker med sina synpunkter (det är ju valår...!). Nedan följer mail-adresser till berörda kommunpolitiker. Vem av dem som gör vad går att hitta på kommunstyrelsens hemsida.

  tomas.franzen@politik.sollentuna.se

  carina.lundgren@politik.sollentuna.se

  sven.hovmoller@politik.sollentuna.se

  gunnar.orneus@politik.sollentuna.se

  henrik.vonvegesack@politik.sollentuna.se

  josefin.silverfur@politik.sollentuna.se

  jerker.dalunde@politik.sollentuna.se

  inger.hjalmarson.vertovec@politik.sollentuna.se

  fredrik.sodersten@politik.sollentuna.se

  larsaxel.johansson@politik.sollentuna.se

  lennart.gabrielsson@politik.sollentuna.se

  douglas.lithborn@politik.sollentuna.se

   

  kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se

  maria.stockhaus@politik.sollentuna.se

  benkt.kullgard@politik.sollentuna.se

  sonia.lunnergard@politik.sollentuna.se

  asa.stenberg@politik.sollentuna.se

  annmargrethe.ericsson@politik.sollentuna.se

  bjorn.karlsson@politik.sollentuna.se

  monica.kolmodin-winberg@politik.sollentuna.se

  anders.morin@politik.sollentuna.se

  anna.vonessen@sollentuna.se

  ingwar.ahman-eklund@politik.sollentuna.se

  peter.godlund@politik.sollentuna.se

   

  Mötesnotat 31/8-09

   

  Måndagen den 31 augusti 2009 träffade styrelsen i Väsjö tomtägarförening kommunens representanter, Radmilla  Kovacevic, Mats Lindström och Karin Sköld, för att få en uppdatering av arbetet som pågår med stadsplaneringen av Södersätra. Här följer en sammanfattning av vad som sades på mötet.

   

  Utbyggnadsplanerna för området börjar ta fastare form. Den 10 september-09 gick tiden ut för att inkomma med synpunkter på kommunens planförslag (samråd 3) som sändes ut i 7 juli.

  I grova penseldrag påverkar planförslaget oss enl. följande:

   

  * I jan-feb 2010 kommer en utställning av detaljplanen sättas upp i kommunhuset

  * Detaljplanen kommer att antas före maj 2010 (om den inte överklagas)

  * Byggstart för gator och Vatten/Avlopp sker då tidigast hösten 2010. Detta tar ca 2 år att slutföra. Därefter sker byggstart i området.


  Planen påverkar oss boende lite olika beroende på var i området vi bor, hur stora tomter vi har etc. men för flertalet som idag har en "normaltomt" på ca 1500 kvm med ett hus på vill kommunen att dessa styckas upp i två minst 700 kvm stora delar (OBS! EJ frivilligt!). Gatukostnad kommer, så fort gatubyggnaden är klar, att debiteras varje tomtägare med 185 kkr för den delen av tomten med "gamla" huset, samt 277 kkr för den avstyckningsbara delen, d.v.s. totalt 462 kkr (i 2009 års penningvärde). Till detta kommer ca 130 kkr i anslutningsavgift för VA (för det befintliga huset), avstyckningskostnader (ca 25 kkr?), eventuell anslutningsavgift för fjärrvärme (om denna dras in i området), etc.

  I gatukostnaden ligger bl a en post för utbyggnaden av Frestavägen och kajanläggningar i Väsjön. Kommunen har planerat att boende i Södersätra ska betala 50% av Frestavägens utbyggnad, en allmän väg som till stor del används av trafikanter som ska till Täby kyrkby, Hagby tippen,  Upplands Väsby etc. (Denna väg borde väl  rimligen betalas med skattemedel?)

   

  Ytterligare en detalj kommunen förtydligade var att när de behöver köpa in mark av fastighetsägare (t.ex. för att få plats med nya breda vägar) sker detta enligt en marginalvärdesprincip till ett relativt lågt kvadratmeterpris. Priset de betalar är baserat på hur mycket mindre tomten beräknas blir värd efter att de köpt loss en bit. Ersättningen brukar röra sig i storleksordningen 150 kr/kvadratmeter. När kommunen säljer mark sker det dock normalt till marknadspris (!)

   

  Styrelsen i Södersätras tomtägarförening har fokuserat på att driva frågan för att försöka få ned gatukostnaden för varje fastighetsägare, något som vi tror att alla är intresserade av. I övriga frågor har vi i området olika syn, så då är det bättre att varje fastighetsägare får driva sina egna frågor mot kommunen. Nedan är ett par exempel på yttrande som skickats in.

   

  Ny information i ärendet kommer fortsättningsvis att sättas upp på anslagstavlan vid dansbanan och publiceras här på webben.

  Några inlämnade yttranden:

   

  Kommunledningskontoret

  Turebergs torg l

  191 86 Sollentuna

   

  Yttrande gällande detaljplan Dnr 2008/715 KS.203

  samt gatukostnadsutredning Dnr 2008/235 KS.328

   

  Jag har tagit del av detaljplaneförslag samt gatukostnadsutredning (Samrådshandling 3, daterat 2009-07-07) och ber i egenskap av fastighetsägare att få anföra följande synpunkter:

   

  Planen avviker nu starkt från den ursprungliga målsättningen att bevara en lantlig karaktär i området som vi boende uppfattat vara en grundläggande avsikt genom hela planeringsprocessen. Ett av Södersätraområdets mer framträdande karakteristiska drag är våra grusvägar. Jag anser att dessa bör bevaras så nära sin nuvarande form det praktiskt möjligt är, då det förutom den signifikanta kostnaden ombyggnad enligt förslaget medför, även innebär en kraftigt ökad trafikfara eftersom trafiken i området av naturen nu tvingas hålla betydligt lägre fart än normalt (alltså en positiv bieffekt av undermåligt vägunderhåll!).

   

  Jag anser det vidare helt orimligt att boende i Södersätraområdet skall delfinansiera utbyggnad av Frestavägen då detta faktiskt är allmän väg som, förutom att möjliggöra access till Södersätra, utgör alternativ genomfartsled för boende i Täby, Täby kyrkby, Upplands Väsby etc. och även flitigt används för tunga transporter till o från Hagbytippen trots Norrortsledens färdigställande. Jag anser således att kostnaderna för byggandet av brygganläggningar samt betongbarriärer samt uppflyttandet av Frestavägen etc. måste bäras av kommunen och av dess egna byggrätter. Detta då nyttan av dessa till största delen är kommunens eget då uppflyttande av Frestavägen,

  betongbarriärer, brygganläggningen och dess grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus på kommunens egen mark och inte på något vis gynnar oss boende i Södersätraområdet.

   

   

   

  Sollentuna 1 september 2009

   

   

   

  Mikael Wiberg

  Nordmannavägen 10 (Södersätra 2:20)  

   

   

   

  Kommunledningskontoret

  Turebergs torg 1

  191 86 Sollentuna

   

  Yttrande ang detaljplan för Väsjön Mellersta, Väsjöområdet, diarienr. 2008/716 KS.203

   

  Vi yrkar att Frestavägen skall bibehålla sin nuvarande stäckning från markerat område på bifogad karta och österut. 

  Vid det markerade området på bifogad karta yrkar vi att Frestavägen flyttas till alternativt läge.

   

  Kommunen har tidigare angivit att Frestavägen måste, av geotekniska skäl, flyttas norrut hela vägen förbi Väsjön till Kastellgården för att en kostnadseffektiv breddning av densamma skall vara möjlig. Med anledning av detta begärde kommunen en utredning av WSP Samhällsbyggnad, Geoavdelningen för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av vägen.

   

  Vi har tagit del av den utredning (planeringsunderlag Uppdragsnr 10083387/10088939) som kommunen beställt och där framgår, tvärt emot vad kommunen påstått, att öster om markerat område på bifogad karta kan Frestavägen behålla sin nuvarande sträckning utan att detta innebär någon merkostnad vid breddning till planerad storlek. I planeringsunderlaget framgår vidare att förstärkningar av Frestavägen endast är nödvändig på sträckan som är markerad på bifogad karta.

   

  Vid den markerade sträckan på bifogad karta torde Frestavägen kunna placeras i alternativt läge. Därmed torde någon expropriation, för att ta i anspråk mark för Frestavägen, inte heller vara nödvändig utmed denna sträcka.

  Sammanfattningsvis torde Frestavägen inte behöva flyttas överhuvudtaget, varken av kostnadsskäl eller geotekniska skäl, annat än vid sträckan inom det markerade området på bifogad karta.

   

  Vi yrkar att ingen byggnation av flerfamiljshus eller affärslokaler mellan Frestavägen och Väsjön uppförs.

   

   

  För att området mellan Frestavägen och Väsjön skall kunna bebyggas måste Väsjön fyllas ut. Detta medför att sjöns yta minskar samt att gatukostnaderna ökar med enda syfte att anlägga konstgjord yta i sjön för kommunen att sälja till byggbolag. Således tvingas fastighetsägarna och kommuninvånarna att betala för anläggning av den konstgjorda ytan i Väsjön som är nödvändig för att kommunen skall kunna sälja marken. Denna yta som föreslås skall bebyggas med flerfamiljshus om 4 våningar. Det ter sig märkligt att ytan har bärighet för 4-våningshus men inte för en väg då ett 4-våningshus torde ställa högre krav på bärighet än vad en väg gör.

   

  De bostäder som dessa flerfamiljshus skulle skapa kan istället fördelas och möjliggöra en högre nyttjandegrad på andra fastigheter i området inom ramen för de 2.800 nya bostäder som hela detaljplanen skall innefatta.

   

   

   Vi yrkar att kostnaderna för byggandet av bryggor samt kajanläggning skall bäras av kommunen och dess egna byggrätter.

   

   

  Nyttan av bryggor och kajanläggning är till största delen kommunens. Detta då uppförande av kajanläggning, bryggor och dess grundförstärkning är nödvändiga för att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus på kommunens egen mark. Denna kostnad skall därmed inte bäras av fastighetsägarna i området, utan av kommunen.

   

   

  Sollentuna den 8 september 2009

   

   

  Denise Lagercrantz       Otto Runmark

  Törnskogen 4:14

   

  Bilaga: Karta över Frestavägen

   

   

   

  Yttrande gällande Gatukostnadsutredning: Dnr 2008/235 KS.328

   

  Vi ser positivt att kommunen efter flertal år snart är redo att fatta ett beslut gällande

  detaljplan för Södersätraområdet. Vi har dock några frågor och synpunkter på

  kommunens förslagna gatukostnadsutredning.

   

  Gatukostnadsutredningen visar på kostnader omfattandes drygt 340 miljoner kronor, en

  hög siffra. Vi undrar hur tankarna gått kring arbetet för att fastslå just denna summa. Hur

  ser tankarna ut kring valet av konsulter? Varför valdes just WSP Sverige AB och

  Bygganalys AB? I gatukostnadsutredningen har man kommit fram till en

  entreprenadsumma på ca 220 miljoner, hur har kommunen tänkt arbeta med att sänka

  denna kostnad, minimera störningarna för kringboende och säkerställa kvalitén?

  Vi vill poängtera att det är omöjligt att ta ställning till en kostnadsutredning med så lite

  innehåll. För att möjliggöra ett rimligt ställningstagande krävs mer information. Vi kan

  inte bedöma rimligheten i siffrorna med så lite bakgrundsfakta som finns presenterat i

  gatukostnadsutredningen.

   

  Vi ställer oss också frågandes till varför vi som bor i området ska bekosta förändringar

  som möjliggör att kommunen tillförskaffar sig byggrätter som den kan sälja dyrt? Flyttas

  Frestavägen västerut tillkommer byggrätter till kommunen och ger kommunen en

  ordentlig intäkt. Likaså gäller utbyggnaden av vägnätet i Södersätra. Är det rimligt att

  inte ta med dessa intäkter i gatukostnadsutredningen?

   

  Nedan följer vår tolkning av PBL:

  Kommunen har rätt till att ta ut avgifter – s.k. gatukostnadsersättning – från

  fastighetsägare för kostnader för allmänna platser. Dessa avgifter ska tas ut efter ”skälig

  och rättvisgrund”.

  Endast områdesanknytna anläggningar får ingå i kostnadsunderlaget. Det betyder att

  kostnader för gator och parker som betjänar större områden – tex genomfarts-, infarts och

  i många fall även huvudgator – inte får avgiftsfinansieras. Likaså gäller gång- och

  cykelvägar. Dessa områden är ”allmänna” i den meningen att de normalt är till gagn även

  för fastigheter utanför detaljplaneområdet.

   

  Anläggningar som inte är att betraktas som områdesanknytna och som därmed bör

  utgå från gatukostnadsutredningen:

   

  Frestavägen

  Är att betecknas som genomfartsväg då den används flitigt idag för just det ändamålet.

  Vidare är Frestavägen en ersättningsväg för Norrortsleden. Trafik med farligt gods

  kommer hänvisas till Frestavägen då Norrortsledan är stängd för trafik. Norrortsleden

  betjänar ett avsevärt större område än Väsjöområdet. Detta belyser ytterligare att vägen

  inte är att betecknas som områdesanknuten och borde därmed tas ur

  gatukostnadsutredningen.

   

  Brygg- och kajanlägging

  Möjligen skulle brygganläggningen kunna betraktas som områdesanknuten till Väsjöstad

  i södra delen av området. Denna höga exploatering skulle möjligen kunna kräva en

  brygganläggning. Exploateringen av Södersätra har inget behov av en sådan anläggning.

  Dessutom skulle detta bli den första brygganläggningen av sitt slag i kommunen varför

  det finns skäl att tro att fler kommuninvånare skulle nyttja den. Som jämförelse kan ses t

  ex Sollentuna Sim- och Sporthall som bekostas av kommuninvånarna via skattemedel

  och inte av de som bor närmast.

   

  Blågröntstråk

  Det blågrönastråket knyter samman två naturområden belägna utanför

  detaljplaneområdet. Stråket förbättrar dessutom Sollentunas växt- och djurliv och kan

  omöjligen endast ses som en områdesangelägenhet. Vidare vill vi belysa att avrinningen

  av kommunens sjöar och vattendrag är något för hela sjösystemet och inte enbart för det

  omedelbart anslutna. Att värna om blågrönastråk är en angelägenhet för regionen om inte

  mer.

   

  Bussgata

  Borde betraktas som genomfartsväg och därmed inte som endast områdesanknuten. Se

  vidare nedan kommentarer om lokalgator.

  Flertalet lokalgator:

  Idag finns genomfartstrafik i området till det välbesökta koloniområdet i Södersätra. Det

  finns inget själ till att tro att den skulle upphöra. Ytterligare genomfartstrafik finns i

  området till de populära badsjöarna Väsjön och Fjäturen. Vi vill belysa att vägar för

  gång- och cykeltrafik inte är att betraktas som områdesanknytna.

  Trafik till och från den planerade förskolan/skolan kommer att ske med trafikanter

  utanför området.

   

  Trafik till koloniområdet sker idag på Södersätravägen, Stormansvägen och

  Hövdingevägen. Trafik till badplatserna sker idag på Hövdingevägen, Väringevägen och

  Väsjövägen. Det finns ingen anledning att tro att dessa trafikanter som inte har sin

  hemvist i området skulle minska med en exploatering av områden utanför Södersätra.

  Vidare kommer trafiken att öka markant på Södersätravägen, Fjätursvägen, Hemingsväg

  och den föreslagna bussgatan då dessa måste passeras för att ta sig till och från den

  föreslagna förskolan/skolan. Förskolan/skolan kommer med stor sannolikhet ha elever

  med sin hemvist utanför området.

  Gator med angörning till brygganläggningar är inte heller att betraktas som

  områdesanknytna.

  Ovan nämnda lokalgator bör tas ur gatukostnadsutredningen.

   

   

  Yttrande gällande Detaljplan Dnr: 2008/715 KS.203

   

  Vi ser positivt att kommunen efter flertal år snart är redo att fatta ett beslut gällande

  detaljplan för Södersätraområdet. Vi har dock några frågor och synpunkter på

  kommunens förslagna detaljplan.

   

  Varför har man frångått sin egen översiktsplan?

  I översiktsplanen har kommunen definierat områden som ”Ekologiskt särskilt känsliga

  områden, naturmiljöer, rekreationsmiljöer och kulturmiljöer”. Man har även definierat

  områden som ”Område för bostäder”. I översiktsplanen slutar området för bostäder med

  de befintliga tomterna vid Väsjövägen och Väringevägen söderut, i sydöstlig riktning:

  öster om Hövdingevägen och söder om Påtåkersvägen. Söder och sydöst om detta

  område har Sollentuna kommun själva benämnt som ”Ekologiskt särskilt känsliga

  områden …” Varför har man valt att frångå detta? Resultatet av detta möjliggör

  exploatering på kommunens egna mark.

   

  Vad gäller?

  I gestaltningsprogrammet står att läsa att ”Inga nya vägar ska byggas i Södersätras södra

  del, de befintliga rustas i samband med att VA dras in i området.” I detaljplaneförslaget

  finns nya vägar föreslagna. Vad gäller?

   

  Gång- och cykelväg till Edsberg?

  Hur blir det med Hövdingevägens förlängning till Edsbergssportfält? Vi skulle vilja ha en

  förtydling huruvida det finns planer för en gång- och cykelväg. Vad kommer hända med

  Rösjöspåren?

   

  Gatumiljön

  Idag utgörs Södersätraområdet av lantlig karaktär med sina oupplysta grusvägar. Vi

  önskar att dessa vägar behålls så som de är idag. Grusvägar medför att hastigheten på den

  bilburna trafiken naturligt hålls nere. Mörkret ger en amatörastronom bättre sikt på

  kvällarna.

   

  Vi har valt att bo i Södersätra för att vi trivs här, vi vill ha våra stora tomter för att vi

  gillar dem, vi tycker om trädgårdarna. Vi vill inte bli betraktade som byggherrar. Inte

  heller vill vi bli sedda av kommunens tjänstemän som om vi vore några fastighetsägare

  som planerar att stycka tomten för att sälja den. Det vi önskar är kommunalt avlopp och

  möjligheten att bygga bottenvåningen lite större än 40 kvm.

   

   

  Södersätra 2009-09-09

   

   

  Linnea Wetterberg & Raffael Dessi

  Väringevägen 10

   

  ________________________________________
  Väsjö Tomtägarförening, Plusgiro: 153478-3